โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

  • Category: News
  • Published: Wednesday, 01 June 2016 05:15
  • Written by Super User
  • Hits: 522

ปีการศึกษา 2558

  1. มือกลอัจฉริยะไร้สาย (Wireless Bionic Hand) / นายสุพัฒพงศ์ แนนดี / นายเสถียร ประสาน / นายศุภกานต์ ญาณโรจน์วัฒนา / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิฌาน กาญจนวาปสถิตย์ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงศ์ สมสุข
  2. ระบบควบคุมเรือนเพาะชำอัตโนมัติสำหรับปลูกหอมแบ่ง (Automation System for Spring Onion Plant Nursery) / นายเกียรติศักดิ์ วิเชียร / นายโกเมนทร์ พรมสอน / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี พรหมหลวงศรี
Pin It