hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

การสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ลงวันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๓ New

      - แบบ ผอ.๐๑-ใบสมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

      - แบบ ผอ.๐๒-แบบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

      - แบบ ผอ.๐๓-แบบยินยอมรับการเสนอชื่อ

      - แบบ ผอ.๐๔-แบบลายมือชื่อผู้รับรองการเสนอชื่อ

      - แบบ ผอ.๐๕-แบบประมวลประวัติและผลงานของผู้สมัคร-ผู้ถูกเสนอชื่อ

      - แบบ ผอ.๐๖-แบบรับรองคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

ขอเชิญร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2020 เวลา 08:26 น.