hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งประเภทวิชาการ

(ตามประกาศรับสมัครครั้งที่ 4/2558 ลงวันที่  30  มีนาคม  2558)

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งครู (ภาษาไทย)

(ตามประกาศรับสมัครครั้งที่ 3/2558 ลงวันที่  9  มีนาคม  2558)

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน