hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการสุขภาพ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการสุขภาพ

สังกัดกองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี
(ตามประกาศรับสมัครครั้งที่ 9/2558 ลงวันที่  10 สิงหาคม  2558)

 

ผลการสอบบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง  ผลการสอบบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
สังกัดกองนโยบายและแผน  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

ผลการสอบบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง  ผลการสอบบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
สังกัดกองนโยบายและแผน  สำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการสุขภาพ
สังกัดกองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

donwload ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2015 เวลา 04:36 น.
 

ผลการสอบบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง  ผลการสอบบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ
สังกัดคณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ตามประกาศรับโอน ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง  รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่งวิชาการ

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(ตามประกาศรับโอน ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558)