hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
ตำแหน่งครู (สังคมศึกษา)
สังกัดโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หมายเหตุ.- ผู้ เข้าสอบโปรดนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน และรูปถ่าย มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวสอบที่มหาวิทยาลัยออกให้

 

รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (จำนวน 3 อัตรา)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง  รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (จำนวน 3 อัตรา)
ตำแหน่งวิชาการ

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(ตามประกาศรับโอน ลงวันที่  20 เมษายน  2559)

 

ยินดีต้อนรับ