hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
(แทนผู้พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ)

รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

 

รายชื่อผู้สมัครและผู้ถูกเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ถูกเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ ลงวันที่ 5 เมษายน 2560
รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร /เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

Attachments:
Download this file (00 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเพื่อสมัครหรือเสนอชื่อเป็นคณบดี อธิการบดี.pdf)แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองตามข้อ 1.1.2 ของประกาศฉบับนี้[กรุณายื่นขอหนังสือ ณ กองบริหารงานบุคคล ล่วงหน้าก่อนที่จะมาสมัครหรือเสนอชื่อด้วย]38 Kb
Download this file (prakard29-03-2560.pdf)ดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารทั้งหมด[ ]1260 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 07 เมษายน 2017 เวลา 02:10 น.
 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ ลงวันที่ 19 มีนาคม 2560

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ
เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์  และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ ลงวันที่ 19 มีนาคม 2560

 

 

แนวปฏิบัติที่ดีในการทำหนังสือราชการภายใน

แนวปฏิบัติที่ดีในการทำหนังสือราชการภายใน
(KM-สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 01 มีนาคม 2017 เวลา 09:18 น.
 

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุนวิชาการ)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุนวิชาการ)
ตำแหน่งพนักงานหอพักนักศึกษา

สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบและประกาศว่าด้วยการลาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

หนังสือกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบและประกาศว่าด้วยการลาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

 

แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ ๗๑๒๗)

แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ ๗๑๒๗)

สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับบำนาญ