hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง  ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

(ตามประกาศรับสมัครครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่  7 มกราคม  2558)

 

Latest News