hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบและประกาศว่าด้วยการลาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

หนังสือกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบและประกาศว่าด้วยการลาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 17 มกราคม 2017 เวลา 02:53 น.
 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 17 มกราคม 2017 เวลา 02:32 น.
 

ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง  ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งวิชาการ
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


 

แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ ๗๑๒๗)

แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ ๗๑๒๗)

สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับบำนาญ