hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (จำนวน 3 อัตรา)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง  รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (จำนวน 3 อัตรา)
ตำแหน่งวิชาการ

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(ตามประกาศรับโอน ลงวันที่  20 เมษายน  2559)

 

ยินดีต้อนรับ