hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งวิชาการ
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หมายเหตุ.-ขอ ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบทุกท่านศึกษาระเบียบการเข้าสอบ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และหากมีผลงาน Portfolio หรือความสามารถพิเศษใดที่เกี่ยวข้องกับสาขางานของตนสามารถนำมาแสดงต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ได้

 

แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ ๗๑๒๗)

แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ ๗๑๒๗)

สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับบำนาญ