hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
สังกัดกองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(ตามประกาศรับสมัครครั้งที่ 7/2557 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557)

 

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิจัย  (จำนวน  1  อัตรา)

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 08 สิงหาคม 2014 เวลา 07:55 น.
 

จรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2550

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2550


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2013 เวลา 08:44 น.