hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 6/2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
ตำแหน่งประเภทวิชาการ
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(ตามประกาศรับสมัครครั้งที่ 6/2557 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2557)

 

จรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2550

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2550


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2013 เวลา 08:44 น.