hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (แทนผู้พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ)

 

แบบสรุปผลการประเมินพนักงานตามภารกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

พนักงานตามภารกิจ
แบบสรุปผลการประเมินพนักงานตามภารกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

 

การสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

การสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

- ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 เรื่อง  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 02 กันยายน 2019 เวลา 06:46 น.