hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หมายเหตุ.- เนื่องจากวันที่ 18 กรกฎาคม 2559 ครม. ประกาศเป็นวันหยุด จึงเลื่อนวันสอบสัมภาษณ์มาเป็นวันที่ 16 กรกฎาคม 2559

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฏาคม 2016 เวลา 06:46 น.
 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ

มารับราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี