hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 5/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

สังกัดงานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน  สำนักงานอธิการบดี
(ตามประกาศรับสมัครครั้งที่ 5/2558 ลงวันที่  22  พฤษภาคม  2558)

 

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
ตำแหน่งพนักงานหอพักนักศึกษา
สังกัดกองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(ตามประกาศรับสมัครครั้งที่ 8/2558 ลงวันที่  17  มิถุนายน  2558)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 22 กรกฏาคม 2015 เวลา 07:13 น.
 

ผลการสอบบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 6/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง  ผลการสอบบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(ตามประกาศรับสมัครครั้งที่ 6/2558 ลงวันที่  2  มิถุนายน  2558)

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฏาคม 2015 เวลา 08:36 น.
 

รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ตามประกาศรับโอน ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง  รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่งวิชาการ

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(ตามประกาศรับโอน ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558)