hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
เพื่อสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ (เพิ่มเติม)
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(ตามประกาศรับสมัครครั้งที่ 6/2558 ลงวันที่  2  มิถุนายน  2558)

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ครั้งที่ 8/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) 
ตำแหน่งพนักงานหอพักนักศึกษา (จำนวน 1 อัตรา)
สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(ตามประกาศรับสมัครครั้งที่ 8/2558 ลงวันที่  17  มิถุนายน  2558)

donwload ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ครั้งที่ 7/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) 
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (จำนวน 1 อัตรา)
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (บึงกาฬ)
(ตามประกาศรับสมัครครั้งที่ 7/2558 ลงวันที่  17  มิถุนายน  2558)

donwload ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2015 เวลา 06:03 น.
 

รับสมัครลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่งอาจารย์ (จำนวน 1 อัตรา)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างชาวต่างประเทศ  ตำแหน่งอาจารย์  (จำนวน 1 อัตรา)
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(ตามประกาศรับสมัครลงวันที่  24  มิถุนายน  2558)

donwload ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2015 เวลา 03:52 น.
 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งฯ ครั้งที่ 6/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
เพื่อสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(ตามประกาศรับสมัครครั้งที่ 6/2558 ลงวันที่  2  มิถุนายน  2558)

 

รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ตามประกาศรับโอน ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง  รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่งวิชาการ

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(ตามประกาศรับโอน ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558)

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

สังกัดงานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน  สำนักงานอธิการบดี
ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 2558 - 15 ก.ค. 2558
(ตามประกาศรับสมัครครั้งที่ 5/2558 ลงวันที่  22  พฤษภาคม  2558)

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2015 เวลา 05:50 น.