hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์

ประกาศคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์

ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2019 เวลา 14:26 น.
 

หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ กบค.(04)/ว0058 ลงวันที่ 1 ก.ค. 2562 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบและประกาศเกี่ยวกับการลาของบุคลากร

หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ กบค.(04)/ว0058 ลงวันที่ 1 ก.ค. 2562 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบและประกาศเกี่ยวกับการลาของบุคลากร

 

แบบสรุปผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบสรุปผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 29 มกราคม 2019 เวลา 08:29 น.