hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งครู (ภาษาอังกฤษ)
สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

แนวปฏิบัติที่ดีในการทำหนังสือราชการภายใน

แนวปฏิบัติที่ดีในการทำหนังสือราชการภายใน
(KM-สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 01 มีนาคม 2017 เวลา 09:18 น.
 

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบและประกาศว่าด้วยการลาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

หนังสือกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบและประกาศว่าด้วยการลาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

 

แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ ๗๑๒๗)

แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ ๗๑๒๗)

สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับบำนาญ