hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ ลงวันที่ 19 มีนาคม 2560

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ
เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์  และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ ลงวันที่ 19 มีนาคม 2560

 

 

แนวปฏิบัติที่ดีในการทำหนังสือราชการภายใน

แนวปฏิบัติที่ดีในการทำหนังสือราชการภายใน
(KM-สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 01 มีนาคม 2017 เวลา 09:18 น.
 

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุนวิชาการ)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุนวิชาการ)
ตำแหน่งพนักงานหอพักนักศึกษา

สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบและประกาศว่าด้วยการลาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

หนังสือกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบและประกาศว่าด้วยการลาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

 

แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ ๗๑๒๗)

แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ ๗๑๒๗)

สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับบำนาญ