hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง แบบประเมินบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

แบบประเมินบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

แบบประเมินบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รอบการประเมินที่ 1 (1 ต.ค. 2555 - 31 มี.ค. 2556)

ข้าราชการ

แบบประเมินข้าราชการ  ประเภทผู้บริหาร

แบบประเมินข้าราชการ  ประเภทวิชาการ (สายวิชาการ)

แบบประเมินข้าราชการ  ประเภทวิชาชีพเฉพาะ  (สายสนับสนุน)

ลูกจ้างประจำ

แบบประเมินลูกจ้างประจำ

พนักงานราชการ

แบบประเมิน พนักงานราชการ  (ตำแหน่งผู้บริหาร เช่น รอง ผอ. เป็นต้น)

แบบประเมิน พนักงานราชการ  (ทั่วไปที่ไม่มีตำแหน่งบริหาร)

พนักงานมหาวิทยาลัย

แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย   ประเภทผู้บริหาร (เช่น รอง ผอ. ศูนย์/สำนัก/สถาบัน หรือ รองคณบดี)

แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย   ประเภทวิชาการ (สายวิชาการ)

แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย   ประเภทสายสนับสนุน

 

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวการส่งแบบประเมิน  โปรดสอบถามได้ที่ คุณชญาภา  วริวรรณ  (ผู้รับผิดชอบ) เบอร์ภายใน 709