hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home ข่าวทั่วไป ประชาสัมพันธ์กระบวนการสรรหาอธิการบดี
อีเมล พิมพ์ PDF

- สำเนา -
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เรื่อง  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี

……………………………………

 

          ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้มีมติให้ดำเนินการสรรหาอธิการบดี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบกับคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่ ๐๓๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงออกประกาศกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบ)