hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home ระเบียบและข้อบังคับฯ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ว่าด้วย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561