hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home ระเบียบและข้อบังคับฯ หลักเกณฑ์และวิธีการกำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากร