hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home ข่าวทั่วไป ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการลาของบุคลากร
อีเมล พิมพ์ PDF

หนังสือ กบค.(04)/ว0070 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการลาของบุคลากร