hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home ข่าวทั่วไป หลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560
อีเมล พิมพ์ PDF

หลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560
วิทยาการ :
- ศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ พลธานี
- ศาสตราจารย์ ดร. ละออศรี เสนาะเมือง