hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03) 21
2 แบบขอรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส. 9-02) แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล 139
3 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ ๗๑๒๗) 207
4 แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ รอบที่ 4 195
5 สมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ 901
6 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายสนับสนุน 1472
7 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ (สายผู้สอน) 1786
8 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร (เช่น รอง ผอ. ศูนย์/สำนัก/สถาบัน หรือ รองคณบดี) 848
9 แบบประเมิน พนักงานราชการ (ตำแหน่งผู้บริหาร เช่น รอง ผอ. เป็นต้น) 925
10 แบบประเมิน พนักงานราชการ (ทั่วไปที่ไม่มีตำแหน่งบริหาร) 1382
11 แบบประเมินลูกจ้างประจำ 1438
12 แบบประเมินข้าราชการ ตำแหน่งวิชาการ (สายผู้สอน) 979
13 แบบประเมินข้าราชการ ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะ 750
14 แบบประเมินบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 932
15 แบบประเมินข้าราชการ ประเภทผู้บริหาร 765
16 แบบฟอร์มลงทะเบียนบัญชีชื่อผู้ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (กรณีบุคลากรใหม่) 644
17 APPLICATION FOR EMPLOYMENT / ใบสมัครงาน 28900
18 แบบคำขอเพิ่มวุฒข้าราชการ 1123
19 โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย 1151
20 การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด 986
21 แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนสถานพยาบาล 9557
22 แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 1821
23 แบบฟอร์มใบลาออก 2442
24 แบบฟอร์มขอเข้าพักที่พักในมหาวิทยาลัย 1548
25 แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา 1487
26 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล (คำนำหน้านาม ชื่อตัว - ชื่อสกุล) 1765
27 หนังสือรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการฯ 1252
28 แบบใบลาพักผ่อน 1550
29 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 2374
30 แบบใบลาอุปสมบท ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ฯ 1442
31 แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน 9444
32 ใบสมัครอาจารย์พิเศษ 2499
33 ใบสมัครบุคลากร 724