hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 หนังสือขอโอน 51
2 แบบขอรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส. 9-02) แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล 175
3 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ ๗๑๒๗) 256
4 แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ รอบที่ 4 245
5 สมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ 958
6 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายสนับสนุน 1584
7 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ (สายผู้สอน) 1908
8 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร (เช่น รอง ผอ. ศูนย์/สำนัก/สถาบัน หรือ รองคณบดี) 893
9 แบบประเมิน พนักงานราชการ (ตำแหน่งผู้บริหาร เช่น รอง ผอ. เป็นต้น) 970
10 แบบประเมิน พนักงานราชการ (ทั่วไปที่ไม่มีตำแหน่งบริหาร) 1445
11 แบบประเมินลูกจ้างประจำ 1504
12 แบบประเมินข้าราชการ ตำแหน่งวิชาการ (สายผู้สอน) 1037
13 แบบประเมินข้าราชการ ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะ 798
14 แบบประเมินบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1012
15 แบบประเมินข้าราชการ ประเภทผู้บริหาร 808
16 แบบฟอร์มลงทะเบียนบัญชีชื่อผู้ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (กรณีบุคลากรใหม่) 672
17 APPLICATION FOR EMPLOYMENT / ใบสมัครงาน 29372
18 แบบคำขอเพิ่มวุฒข้าราชการ 1149
19 โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย 1191
20 การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด 1015
21 แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนสถานพยาบาล 9642
22 แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 1878
23 แบบฟอร์มใบลาออก 2579
24 แบบฟอร์มขอเข้าพักที่พักในมหาวิทยาลัย 1595
25 แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา 1531
26 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล (คำนำหน้านาม ชื่อตัว - ชื่อสกุล) 1804
27 หนังสือรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการฯ 1296
28 แบบใบลาพักผ่อน 1647
29 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 2546
30 แบบใบลาอุปสมบท ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ฯ 1481
31 แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน 14445
32 ใบสมัครอาจารย์พิเศษ 2603
33 ใบสมัครบุคลากร 840