hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 หนังสือขอโอน 1
2 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03) 101
3 แบบขอรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส. 9-02) แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล 152
4 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ ๗๑๒๗) 220
5 แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ รอบที่ 4 211
6 สมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ 917
7 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายสนับสนุน 1499
8 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ (สายผู้สอน) 1808
9 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร (เช่น รอง ผอ. ศูนย์/สำนัก/สถาบัน หรือ รองคณบดี) 859
10 แบบประเมิน พนักงานราชการ (ตำแหน่งผู้บริหาร เช่น รอง ผอ. เป็นต้น) 943
11 แบบประเมิน พนักงานราชการ (ทั่วไปที่ไม่มีตำแหน่งบริหาร) 1400
12 แบบประเมินลูกจ้างประจำ 1452
13 แบบประเมินข้าราชการ ตำแหน่งวิชาการ (สายผู้สอน) 993
14 แบบประเมินข้าราชการ ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะ 764
15 แบบประเมินบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 952
16 แบบประเมินข้าราชการ ประเภทผู้บริหาร 776
17 แบบฟอร์มลงทะเบียนบัญชีชื่อผู้ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (กรณีบุคลากรใหม่) 653
18 APPLICATION FOR EMPLOYMENT / ใบสมัครงาน 28998
19 แบบคำขอเพิ่มวุฒข้าราชการ 1130
20 โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย 1166
21 การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด 996
22 แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนสถานพยาบาล 9588
23 แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 1846
24 แบบฟอร์มใบลาออก 2481
25 แบบฟอร์มขอเข้าพักที่พักในมหาวิทยาลัย 1562
26 แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา 1502
27 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล (คำนำหน้านาม ชื่อตัว - ชื่อสกุล) 1780
28 หนังสือรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการฯ 1267
29 แบบใบลาพักผ่อน 1585
30 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 2414
31 แบบใบลาอุปสมบท ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ฯ 1455
32 แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน 11117
33 ใบสมัครอาจารย์พิเศษ 2544
34 ใบสมัครบุคลากร 773