hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 แบบขอรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส. 9-02) แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล 97
2 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ ๗๑๒๗) 135
3 แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ รอบที่ 4 152
4 สมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ 833
5 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายสนับสนุน 1395
6 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ (สายผู้สอน) 1678
7 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร (เช่น รอง ผอ. ศูนย์/สำนัก/สถาบัน หรือ รองคณบดี) 803
8 แบบประเมิน พนักงานราชการ (ตำแหน่งผู้บริหาร เช่น รอง ผอ. เป็นต้น) 887
9 แบบประเมิน พนักงานราชการ (ทั่วไปที่ไม่มีตำแหน่งบริหาร) 1322
10 แบบประเมินลูกจ้างประจำ 1369
11 แบบประเมินข้าราชการ ตำแหน่งวิชาการ (สายผู้สอน) 932
12 แบบประเมินข้าราชการ ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะ 703
13 แบบประเมินบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 816
14 แบบประเมินข้าราชการ ประเภทผู้บริหาร 720
15 แบบฟอร์มลงทะเบียนบัญชีชื่อผู้ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (กรณีบุคลากรใหม่) 615
16 APPLICATION FOR EMPLOYMENT / ใบสมัครงาน 28615
17 แบบคำขอเพิ่มวุฒข้าราชการ 1096
18 โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย 1117
19 การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด 964
20 แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนสถานพยาบาล 9433
21 แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 1773
22 แบบฟอร์มใบลาออก 2353
23 แบบฟอร์มขอเข้าพักที่พักในมหาวิทยาลัย 1483
24 แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา 1456
25 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล (คำนำหน้านาม ชื่อตัว - ชื่อสกุล) 1732
26 หนังสือรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการฯ 1214
27 แบบใบลาพักผ่อน 1465
28 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 2212
29 แบบใบลาอุปสมบท ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ฯ 1359
30 แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน 4970
31 ใบสมัครอาจารย์พิเศษ 2416