hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 แบบสรุปผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย 195
2 หนังสือขอโอน 199
3 แบบขอรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส. 9-02) แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล 340
4 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ ๗๑๒๗) 422
5 สมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ 1107
6 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายสนับสนุน 1856
7 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร (เช่น รอง ผอ. ศูนย์/สำนัก/สถาบัน หรือ รองคณบดี) 1070
8 แบบประเมิน พนักงานราชการ (ตำแหน่งผู้บริหาร เช่น รอง ผอ. เป็นต้น) 1103
9 แบบประเมิน พนักงานราชการ (ทั่วไปที่ไม่มีตำแหน่งบริหาร) 1652
10 แบบประเมินลูกจ้างประจำ 1662
11 แบบประเมินข้าราชการ ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะ 918
12 แบบประเมินบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1299
13 แบบประเมินข้าราชการ ประเภทผู้บริหาร 933
14 แบบฟอร์มลงทะเบียนบัญชีชื่อผู้ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (กรณีบุคลากรใหม่) 760
15 APPLICATION FOR EMPLOYMENT / ใบสมัครงาน 31229
16 แบบคำขอเพิ่มวุฒข้าราชการ 1234
17 โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย 1321
18 การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด 1103
19 แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนสถานพยาบาล 9911
20 แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2007
21 แบบฟอร์มใบลาออก 2867
22 แบบฟอร์มขอเข้าพักที่พักในมหาวิทยาลัย 1740
23 แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา 1640
24 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล (คำนำหน้านาม ชื่อตัว - ชื่อสกุล) 1929
25 หนังสือรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการฯ 1418
26 แบบใบลาพักผ่อน 1844
27 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 2851
28 แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน 20228
29 ใบสมัครอาจารย์พิเศษ 2771