hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 แบบขอรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส. 9-02) แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล 35
2 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ ๗๑๒๗) 63
3 แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ รอบที่ 4 79
4 สมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ 732
5 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายสนับสนุน 1290
6 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ (สายผู้สอน) 1553
7 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร (เช่น รอง ผอ. ศูนย์/สำนัก/สถาบัน หรือ รองคณบดี) 725
8 แบบประเมิน พนักงานราชการ (ตำแหน่งผู้บริหาร เช่น รอง ผอ. เป็นต้น) 819
9 แบบประเมิน พนักงานราชการ (ทั่วไปที่ไม่มีตำแหน่งบริหาร) 1241
10 แบบประเมินลูกจ้างประจำ 1246
11 แบบประเมินข้าราชการ ตำแหน่งวิชาการ (สายผู้สอน) 859
12 แบบประเมินข้าราชการ ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะ 634
13 แบบประเมินบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 730
14 แบบประเมินข้าราชการ ประเภทผู้บริหาร 652
15 แบบฟอร์มลงทะเบียนบัญชีชื่อผู้ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (กรณีบุคลากรใหม่) 570
16 APPLICATION FOR EMPLOYMENT / ใบสมัครงาน 28312
17 แบบคำขอเพิ่มวุฒข้าราชการ 1055
18 โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย 1063
19 การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด 926
20 แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนสถานพยาบาล 9288
21 แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 1720
22 แบบฟอร์มใบลาออก 2257
23 แบบฟอร์มขอเข้าพักที่พักในมหาวิทยาลัย 1407
24 แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา 1408
25 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล (คำนำหน้านาม ชื่อตัว - ชื่อสกุล) 1688
26 หนังสือรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการฯ 1163
27 แบบใบลาพักผ่อน 1364
28 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 1982
29 แบบใบลาอุปสมบท ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ฯ 1299
30 แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน 3820
31 ใบสมัครอาจารย์พิเศษ 2265