hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 แบบขอรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส. 9-02) แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล 131
2 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ ๗๑๒๗) 196
3 แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ รอบที่ 4 187
4 สมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ 886
5 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายสนับสนุน 1466
6 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ (สายผู้สอน) 1773
7 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร (เช่น รอง ผอ. ศูนย์/สำนัก/สถาบัน หรือ รองคณบดี) 843
8 แบบประเมิน พนักงานราชการ (ตำแหน่งผู้บริหาร เช่น รอง ผอ. เป็นต้น) 920
9 แบบประเมิน พนักงานราชการ (ทั่วไปที่ไม่มีตำแหน่งบริหาร) 1374
10 แบบประเมินลูกจ้างประจำ 1429
11 แบบประเมินข้าราชการ ตำแหน่งวิชาการ (สายผู้สอน) 973
12 แบบประเมินข้าราชการ ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะ 743
13 แบบประเมินบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 921
14 แบบประเมินข้าราชการ ประเภทผู้บริหาร 762
15 แบบฟอร์มลงทะเบียนบัญชีชื่อผู้ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (กรณีบุคลากรใหม่) 638
16 APPLICATION FOR EMPLOYMENT / ใบสมัครงาน 28816
17 แบบคำขอเพิ่มวุฒข้าราชการ 1119
18 โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย 1145
19 การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด 983
20 แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนสถานพยาบาล 9528
21 แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 1810
22 แบบฟอร์มใบลาออก 2414
23 แบบฟอร์มขอเข้าพักที่พักในมหาวิทยาลัย 1533
24 แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา 1484
25 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล (คำนำหน้านาม ชื่อตัว - ชื่อสกุล) 1762
26 หนังสือรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการฯ 1245
27 แบบใบลาพักผ่อน 1534
28 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 2350
29 แบบใบลาอุปสมบท ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ฯ 1434
30 แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน 7428
31 ใบสมัครอาจารย์พิเศษ 2473
32 ใบสมัครบุคลากร 703