hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 แบบขอรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส. 9-02) แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล 117
2 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ ๗๑๒๗) 167
3 แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ รอบที่ 4 174
4 สมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ 856
5 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายสนับสนุน 1419
6 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ (สายผู้สอน) 1707
7 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร (เช่น รอง ผอ. ศูนย์/สำนัก/สถาบัน หรือ รองคณบดี) 824
8 แบบประเมิน พนักงานราชการ (ตำแหน่งผู้บริหาร เช่น รอง ผอ. เป็นต้น) 902
9 แบบประเมิน พนักงานราชการ (ทั่วไปที่ไม่มีตำแหน่งบริหาร) 1338
10 แบบประเมินลูกจ้างประจำ 1402
11 แบบประเมินข้าราชการ ตำแหน่งวิชาการ (สายผู้สอน) 951
12 แบบประเมินข้าราชการ ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะ 722
13 แบบประเมินบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 838
14 แบบประเมินข้าราชการ ประเภทผู้บริหาร 738
15 แบบฟอร์มลงทะเบียนบัญชีชื่อผู้ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (กรณีบุคลากรใหม่) 625
16 APPLICATION FOR EMPLOYMENT / ใบสมัครงาน 28669
17 แบบคำขอเพิ่มวุฒข้าราชการ 1109
18 โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย 1131
19 การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด 975
20 แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนสถานพยาบาล 9479
21 แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 1794
22 แบบฟอร์มใบลาออก 2384
23 แบบฟอร์มขอเข้าพักที่พักในมหาวิทยาลัย 1499
24 แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา 1469
25 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล (คำนำหน้านาม ชื่อตัว - ชื่อสกุล) 1747
26 หนังสือรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการฯ 1230
27 แบบใบลาพักผ่อน 1502
28 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 2294
29 แบบใบลาอุปสมบท ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ฯ 1417
30 แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน 5999
31 ใบสมัครอาจารย์พิเศษ 2443