hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 แบบขอรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส. 9-02) แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล 59
2 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ ๗๑๒๗) 95
3 แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ รอบที่ 4 111
4 สมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ 791
5 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายสนับสนุน 1320
6 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ (สายผู้สอน) 1600
7 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร (เช่น รอง ผอ. ศูนย์/สำนัก/สถาบัน หรือ รองคณบดี) 758
8 แบบประเมิน พนักงานราชการ (ตำแหน่งผู้บริหาร เช่น รอง ผอ. เป็นต้น) 851
9 แบบประเมิน พนักงานราชการ (ทั่วไปที่ไม่มีตำแหน่งบริหาร) 1275
10 แบบประเมินลูกจ้างประจำ 1299
11 แบบประเมินข้าราชการ ตำแหน่งวิชาการ (สายผู้สอน) 888
12 แบบประเมินข้าราชการ ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะ 666
13 แบบประเมินบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 754
14 แบบประเมินข้าราชการ ประเภทผู้บริหาร 679
15 แบบฟอร์มลงทะเบียนบัญชีชื่อผู้ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (กรณีบุคลากรใหม่) 593
16 APPLICATION FOR EMPLOYMENT / ใบสมัครงาน 28540
17 แบบคำขอเพิ่มวุฒข้าราชการ 1075
18 โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย 1088
19 การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด 944
20 แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนสถานพยาบาล 9367
21 แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 1744
22 แบบฟอร์มใบลาออก 2303
23 แบบฟอร์มขอเข้าพักที่พักในมหาวิทยาลัย 1450
24 แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา 1430
25 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล (คำนำหน้านาม ชื่อตัว - ชื่อสกุล) 1708
26 หนังสือรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการฯ 1188
27 แบบใบลาพักผ่อน 1416
28 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 2074
29 แบบใบลาอุปสมบท ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ฯ 1325
30 แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน 4113
31 ใบสมัครอาจารย์พิเศษ 2341