hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 แบบขอรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส. 9-02) แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล 47
2 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ ๗๑๒๗) 78
3 แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ รอบที่ 4 94
4 สมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ 758
5 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายสนับสนุน 1301
6 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ (สายผู้สอน) 1572
7 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร (เช่น รอง ผอ. ศูนย์/สำนัก/สถาบัน หรือ รองคณบดี) 740
8 แบบประเมิน พนักงานราชการ (ตำแหน่งผู้บริหาร เช่น รอง ผอ. เป็นต้น) 833
9 แบบประเมิน พนักงานราชการ (ทั่วไปที่ไม่มีตำแหน่งบริหาร) 1255
10 แบบประเมินลูกจ้างประจำ 1263
11 แบบประเมินข้าราชการ ตำแหน่งวิชาการ (สายผู้สอน) 870
12 แบบประเมินข้าราชการ ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะ 645
13 แบบประเมินบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 742
14 แบบประเมินข้าราชการ ประเภทผู้บริหาร 661
15 แบบฟอร์มลงทะเบียนบัญชีชื่อผู้ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (กรณีบุคลากรใหม่) 580
16 APPLICATION FOR EMPLOYMENT / ใบสมัครงาน 28456
17 แบบคำขอเพิ่มวุฒข้าราชการ 1065
18 โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย 1074
19 การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด 934
20 แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนสถานพยาบาล 9326
21 แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 1732
22 แบบฟอร์มใบลาออก 2276
23 แบบฟอร์มขอเข้าพักที่พักในมหาวิทยาลัย 1428
24 แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา 1421
25 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล (คำนำหน้านาม ชื่อตัว - ชื่อสกุล) 1695
26 หนังสือรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการฯ 1178
27 แบบใบลาพักผ่อน 1392
28 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 2038
29 แบบใบลาอุปสมบท ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ฯ 1311
30 แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน 3955
31 ใบสมัครอาจารย์พิเศษ 2295