hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 แบบสรุปผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย 72
2 หนังสือขอโอน 99
3 แบบขอรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส. 9-02) แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล 235
4 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ ๗๑๒๗) 329
5 แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ รอบที่ 4 300
6 สมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ 1023
7 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายสนับสนุน 1695
8 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร (เช่น รอง ผอ. ศูนย์/สำนัก/สถาบัน หรือ รองคณบดี) 970
9 แบบประเมิน พนักงานราชการ (ตำแหน่งผู้บริหาร เช่น รอง ผอ. เป็นต้น) 1023
10 แบบประเมิน พนักงานราชการ (ทั่วไปที่ไม่มีตำแหน่งบริหาร) 1527
11 แบบประเมินลูกจ้างประจำ 1571
12 แบบประเมินข้าราชการ ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะ 857
13 แบบประเมินบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1144
14 แบบประเมินข้าราชการ ประเภทผู้บริหาร 872
15 แบบฟอร์มลงทะเบียนบัญชีชื่อผู้ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (กรณีบุคลากรใหม่) 711
16 APPLICATION FOR EMPLOYMENT / ใบสมัครงาน 30616
17 แบบคำขอเพิ่มวุฒข้าราชการ 1185
18 โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย 1250
19 การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด 1052
20 แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนสถานพยาบาล 9779
21 แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 1939
22 แบบฟอร์มใบลาออก 2712
23 แบบฟอร์มขอเข้าพักที่พักในมหาวิทยาลัย 1640
24 แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา 1585
25 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล (คำนำหน้านาม ชื่อตัว - ชื่อสกุล) 1845
26 หนังสือรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการฯ 1347
27 แบบใบลาพักผ่อน 1760
28 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 2686
29 แบบใบลาอุปสมบท ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ฯ 1533
30 แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน 18470
31 ใบสมัครอาจารย์พิเศษ 2674
32 ใบสมัครบุคลากร 909