hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 แบบขอรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส. 9-02) แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล 43
2 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ ๗๑๒๗) 74
3 แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ รอบที่ 4 87
4 สมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ 745
5 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายสนับสนุน 1296
6 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ (สายผู้สอน) 1565
7 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร (เช่น รอง ผอ. ศูนย์/สำนัก/สถาบัน หรือ รองคณบดี) 736
8 แบบประเมิน พนักงานราชการ (ตำแหน่งผู้บริหาร เช่น รอง ผอ. เป็นต้น) 828
9 แบบประเมิน พนักงานราชการ (ทั่วไปที่ไม่มีตำแหน่งบริหาร) 1250
10 แบบประเมินลูกจ้างประจำ 1256
11 แบบประเมินข้าราชการ ตำแหน่งวิชาการ (สายผู้สอน) 868
12 แบบประเมินข้าราชการ ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะ 642
13 แบบประเมินบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 737
14 แบบประเมินข้าราชการ ประเภทผู้บริหาร 660
15 แบบฟอร์มลงทะเบียนบัญชีชื่อผู้ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (กรณีบุคลากรใหม่) 576
16 APPLICATION FOR EMPLOYMENT / ใบสมัครงาน 28330
17 แบบคำขอเพิ่มวุฒข้าราชการ 1062
18 โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย 1071
19 การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด 931
20 แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนสถานพยาบาล 9306
21 แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 1727
22 แบบฟอร์มใบลาออก 2269
23 แบบฟอร์มขอเข้าพักที่พักในมหาวิทยาลัย 1416
24 แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา 1414
25 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล (คำนำหน้านาม ชื่อตัว - ชื่อสกุล) 1691
26 หนังสือรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการฯ 1171
27 แบบใบลาพักผ่อน 1378
28 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 2013
29 แบบใบลาอุปสมบท ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ฯ 1306
30 แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน 3898
31 ใบสมัครอาจารย์พิเศษ 2277