hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 แบบขอรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส. 9-02) แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล 81
2 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ ๗๑๒๗) 116
3 แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ รอบที่ 4 133
4 สมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ 817
5 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายสนับสนุน 1369
6 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ (สายผู้สอน) 1660
7 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร (เช่น รอง ผอ. ศูนย์/สำนัก/สถาบัน หรือ รองคณบดี) 792
8 แบบประเมิน พนักงานราชการ (ตำแหน่งผู้บริหาร เช่น รอง ผอ. เป็นต้น) 874
9 แบบประเมิน พนักงานราชการ (ทั่วไปที่ไม่มีตำแหน่งบริหาร) 1312
10 แบบประเมินลูกจ้างประจำ 1340
11 แบบประเมินข้าราชการ ตำแหน่งวิชาการ (สายผู้สอน) 923
12 แบบประเมินข้าราชการ ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะ 689
13 แบบประเมินบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 777
14 แบบประเมินข้าราชการ ประเภทผู้บริหาร 707
15 แบบฟอร์มลงทะเบียนบัญชีชื่อผู้ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (กรณีบุคลากรใหม่) 605
16 APPLICATION FOR EMPLOYMENT / ใบสมัครงาน 28584
17 แบบคำขอเพิ่มวุฒข้าราชการ 1089
18 โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย 1107
19 การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด 956
20 แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนสถานพยาบาล 9404
21 แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 1758
22 แบบฟอร์มใบลาออก 2334
23 แบบฟอร์มขอเข้าพักที่พักในมหาวิทยาลัย 1472
24 แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา 1446
25 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล (คำนำหน้านาม ชื่อตัว - ชื่อสกุล) 1722
26 หนังสือรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการฯ 1206
27 แบบใบลาพักผ่อน 1438
28 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 2154
29 แบบใบลาอุปสมบท ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ฯ 1345
30 แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน 4485
31 ใบสมัครอาจารย์พิเศษ 2384