hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 หนังสือขอโอน 34
2 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03) 145
3 แบบขอรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส. 9-02) แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล 159
4 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ ๗๑๒๗) 238
5 แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ รอบที่ 4 224
6 สมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ 930
7 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายสนับสนุน 1553
8 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ (สายผู้สอน) 1869
9 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร (เช่น รอง ผอ. ศูนย์/สำนัก/สถาบัน หรือ รองคณบดี) 871
10 แบบประเมิน พนักงานราชการ (ตำแหน่งผู้บริหาร เช่น รอง ผอ. เป็นต้น) 951
11 แบบประเมิน พนักงานราชการ (ทั่วไปที่ไม่มีตำแหน่งบริหาร) 1423
12 แบบประเมินลูกจ้างประจำ 1477
13 แบบประเมินข้าราชการ ตำแหน่งวิชาการ (สายผู้สอน) 1014
14 แบบประเมินข้าราชการ ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะ 774
15 แบบประเมินบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 974
16 แบบประเมินข้าราชการ ประเภทผู้บริหาร 786
17 แบบฟอร์มลงทะเบียนบัญชีชื่อผู้ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (กรณีบุคลากรใหม่) 658
18 APPLICATION FOR EMPLOYMENT / ใบสมัครงาน 29143
19 แบบคำขอเพิ่มวุฒข้าราชการ 1138
20 โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย 1173
21 การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด 1001
22 แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนสถานพยาบาล 9609
23 แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 1855
24 แบบฟอร์มใบลาออก 2517
25 แบบฟอร์มขอเข้าพักที่พักในมหาวิทยาลัย 1575
26 แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา 1516
27 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล (คำนำหน้านาม ชื่อตัว - ชื่อสกุล) 1787
28 หนังสือรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการฯ 1276
29 แบบใบลาพักผ่อน 1619
30 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 2475
31 แบบใบลาอุปสมบท ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ฯ 1467
32 แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน 12647
33 ใบสมัครอาจารย์พิเศษ 2569
34 ใบสมัครบุคลากร 815