hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 แบบสรุปผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย 33
2 หนังสือขอโอน 76
3 แบบขอรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส. 9-02) แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล 200
4 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ ๗๑๒๗) 292
5 แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ รอบที่ 4 279
6 สมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ 993
7 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายสนับสนุน 1648
8 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร (เช่น รอง ผอ. ศูนย์/สำนัก/สถาบัน หรือ รองคณบดี) 931
9 แบบประเมิน พนักงานราชการ (ตำแหน่งผู้บริหาร เช่น รอง ผอ. เป็นต้น) 1001
10 แบบประเมิน พนักงานราชการ (ทั่วไปที่ไม่มีตำแหน่งบริหาร) 1489
11 แบบประเมินลูกจ้างประจำ 1547
12 แบบประเมินข้าราชการ ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะ 832
13 แบบประเมินบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1086
14 แบบประเมินข้าราชการ ประเภทผู้บริหาร 842
15 แบบฟอร์มลงทะเบียนบัญชีชื่อผู้ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (กรณีบุคลากรใหม่) 692
16 APPLICATION FOR EMPLOYMENT / ใบสมัครงาน 29895
17 แบบคำขอเพิ่มวุฒข้าราชการ 1170
18 โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย 1226
19 การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด 1036
20 แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนสถานพยาบาล 9719
21 แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 1914
22 แบบฟอร์มใบลาออก 2646
23 แบบฟอร์มขอเข้าพักที่พักในมหาวิทยาลัย 1616
24 แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา 1562
25 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล (คำนำหน้านาม ชื่อตัว - ชื่อสกุล) 1824
26 หนังสือรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการฯ 1327
27 แบบใบลาพักผ่อน 1724
28 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 2628
29 แบบใบลาอุปสมบท ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ฯ 1507
30 แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน 16597
31 ใบสมัครอาจารย์พิเศษ 2643
32 ใบสมัครบุคลากร 877