hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home ข่าวการรับสมัครบุคลากร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานตามภารกิจ ครั้งที่ 3/2561
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (จำนวน 1 อัตรา)
สังกัดโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 19 เมษายน  2561 (ในวันและเวลาราชการ)
ลงวันที่ 9 เมษายน  2561 (อ่านรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง)

หมายเหตุ.- 1. เปิดทำการวันที่ 10,11,17,18 และ 19 เมษายน 2561 (08.30-16.30 น.)
                 2. วันที่ 11 เมษายน 2561 ภาคเช้างดให้บริการชั่วคราว เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมฯ และภาคบ่ายให้บริการตามปกติ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากร (สายสนับสนุนวิชาการ)

รายละเอียดและใบสมัครตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

 

ข่าวการรับสมัครบุคลากร
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) จำนวนหลายอัตรา ดังนี้
1. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (1 อัตรา)

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก/โท สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ /การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือบริหารธุรกิจ  และ/ต้อง

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ /การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ /การบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่สัมพันธ์กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์     

2. สาขาวิชาการบัญชี (1 อัตรา)

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก/โท สาขาการบัญชี  และ/ต้อง

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี

3. สาขาวิชาการพยาบาล (ด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) (1 อัตรา)           

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก/โท ทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  และ/ต้อง

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการพยาบาล และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ              

4. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (1 อัตรา) /ป.เอกเท่านั้น

                - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  และ/ต้อง

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

5. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (1 อัตรา) /ป.เอกเท่านั้น

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาสถิติประยุกต์ หรือสาขาที่สัมพันธ์  และ/ต้อง

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาสถิติประยุกต์ หรือสาขาที่สัมพันธ์  

6. สาขาวิชาอาหารและบริการ (1 อัตรา)           

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก/โท ทางด้านคหกรรมศาสตร์ แขนง/สาขาวิชาอาหารและบริการ อาหารและโภชนาการ การจัดการงานครัว หรือร้านอาหาร บริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และ/ต้อง

              - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านคหกรรมศาสตร์ แขนง/สาขาวิชาอาหารและบริการ อาหารและโภชนาการ อุตสาหกรรมอาหารและบริการ วิทยาการอาหารและบริการ การผลิตอาหารสดเพื่อบริโภค หรือสาขาทางธุรกิจอาหาร

7. สาขาวิชาภาษาไทย /ภาษาต่างประเทศ (หลายอัตรา)

                สนใจส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครมาตามที่อยู่
                 "กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
                64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000"
                ดาวน์โหลด ใบสมัครงาน
                (ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร)

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 07 เมษายน 2018 เวลา 09:51 น.
 

ข่าวการรับสมัครบุคลากร

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง ดังนี้
     - พนักงานรักษาความปลอดภัย (หากเคยรับราชการทหารกองประจำการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
     - พนักงานขับรถยนต์ (หากมีใบขับขี่ ท.2 ขึ้นไป และมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
     - พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน)
     - ช่างก่อสร้าง (ปูน ,ไม้ ,เหล็ก)
     - คนสวน คนงานเก็บ กวาดขยะ
     - คนงานทั่วไป

                 สนใจส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครมาตามที่อยู่
                 "กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
                64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000"
                ดาวน์โหลดใบสมัครบุคลากร
                (ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 21 มีนาคม 2018 เวลา 17:16 น.
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 2/2561
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 (อ่านรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 14 มีนาคม 2018 เวลา 00:38 น.
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (จำนวน 1 อัตรา)
สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิ้งค์ด้านล่าง)