hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home ข่าวการรับสมัครบุคลากร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งวิชาการ

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุนวิชาการ)
ตำแหน่งพนักงานหอพักนักศึกษา

สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี