hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home ระเบียบและข้อบังคับฯ

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง


พระราชบัญญัติ

- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 new
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547


กฎ ก.พ.อ./ประกาศ ก.พ.อ. และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง (คลิกที่นี่)


1. ข้าราชการ

1.1 ข้อบังคับ

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง การกำหนดกรอบของตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและตำแหน่งประเภททั่วไป พ.ศ. 2560 new

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2560 new

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่งและการตัดโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2560 new

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2558
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2558
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ. 2551
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลโดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิหรือเงินเดือนที่กำหนดไว้สำหรับตำแหน่ง พ.ศ. 2551
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน ตามมาตรา 57 (1) (2) (3) (4) (6) และ (8) พ.ศ. 2550
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการลาออกจากราชการ พ.ศ. 2550


2. พนักงานมหาวิทยาลัย

2.1 ข้อบังคับ

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2558

2.2 ประกาศ ก.บ.ม.

- ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2560 new
- ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 new
- ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การจัดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งตามประเภทและระดับตำแหน่ง พ.ศ. 2560 new
- ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
 new - แนวทางและวิธีการประเมินฯ new
- ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง วันเวลาทำงานและการลา พ.ศ. 2559 new
- ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานตามภารกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2559 new
- ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2559 new
- ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การทดลองปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 new
- ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 new เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกอบการทำสัญญา  2. สัญญา ส.มร.อด.1-2 3. สัญญาค้ำประกัน 4. เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง
- ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง กำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำ ขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
- ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง กำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำ ขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2556
- ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
- ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง  เครื่องแบบพิธีการของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2553

 3. พนักงานราชการ

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2559

4. ลูกจ้างประจำ

5. อื่นๆ

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 new
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการอนุมัติให้อธิการบดีเดินทางไปราชการต่างประเทศ พ.ศ. 2559 new
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2558
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2556
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550

 - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการตักเตือน การมีคำสั่ง หรือการทำทัณฑ์บน พ.ศ. 2550
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2550
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2550
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการบังคับบัญชาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550

- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการสรรหาและการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2548

มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งของ ก.พ.อ.http://reg7.kku.ac.th/e-administration/SearchForm.php?type_id=227