hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home ระเบียบและข้อบังคับฯ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565 New

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2565 New

 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 New

 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กพอ.ใหม่
(กพอ.บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตำแหน่งประเภท วิชาการ (มาตรฐานฯ)

ศาสตราจารย์ (มาตรฐานฯ)
รองศาสตราจารย์ (มาตรฐานฯ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (มาตรฐานฯ)
อาจารย์ (มาตรฐานฯ)

ตำแหน่งประเภท บริหาร

การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแห่งประเภทผู้บริหาร  (หนังสือเวียน)
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า  (มาตรฐานฯ)
ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า (มาตรฐานฯ)

ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
วิศวกรเครื่องกล (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
วิศวกรไฟฟ้า (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
วิศวกรโยธา (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
สถาปนิก (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)

ตำแหน่งประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
บุคลากร (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
นิติกร (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
นักวิชาการพัสดุ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
นักวิชาการสถิติ (มาตรฐานฯ เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
นักวิเทศสัมพันธ์ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
นักวิชาการเงินและการบัญชี (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
นักตรวจสอบภายใน (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (มาตรฐานฯ เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
นักประชาสัมพันธ์ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
นักวิทยาศาสตร์ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
วิศวกร (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
นักวิชาการช่างศิลป์ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
นักวิชาการศึกษา (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
บรรณารักษ์ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
นักวิจัย (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
เจ้าหน้าที่วิจัย (มาตรฐานฯ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
นักเอกสารสนเทศ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
ครู (มาตรฐานฯ , ปฏิบัติการ)
 

ตำแหน่งประเภท ทั่วไป

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน)
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน)
ช่างเขี่ยนแบบ (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน)
ช่างเครื่องยนต์ (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน)
ช่างไฟฟ้า (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน)
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน)
ช่างเทคนิค (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน)
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน)

เรียงตามลำดับสายงานเฉพาะตำแหน่งที่มีในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ที่มา : มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553


หมายเหตุ.-

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553

1. ตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

    - มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551

2. ตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558)

    - ข้อ 14 ตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 และตามประกาศ ก.พ.อ. โดยอนุโลม และตำแหน่งอื่นตามที่ ก.บ.ม. กำหนด

     - ข้อ 15 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ใช้ตามที่ ก.พ.อ. กำหนดโดยอนุโลม และในกรณีที่มีความจำเป็นให้ ก.บ.ม. มีอำนาจกำหนดขึ้นเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยก็ได้

รายชื่อตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 (ไทย-อังกฤษ)

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ว่าด้วย การกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561

 

แบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เริ่มใช้ รอบที่ 1 ปี 2562)


ที่

รายละเอียด

แบบ

หมายเหตุ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑

 

Download

แบบข้อตกลงภาระงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

แบบ ภ.มร.อด.๑

Download 

แบบสรุปข้อตกลงภาระงาน

แบบ ภ.มร.อด.๒

Download

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ

แบบ ป.มร.อด.๑-๑

Download 

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ(สมรรถนะ) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

แบบ ป.มร.อด.๒-๑

Download 

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทบริหาร

แบบ ป.มร.อด.๑-๒

Download 

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ(สมรรถนะ) ตำแหน่งประเภทบริหาร ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

แบบ ป.มร.อด.๒-๒

 

Download 

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ

แบบ ป.มร.อด.๑-๒

Download

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ(สมรรถนะ) ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

แบบ ป.มร.อด.๒-๑

 

 Download

๑๐

แบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

แบบ ป.มร.อด.๓

Download 

๑๑

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ของลูกจ้างประจำ

แบบ ป.มร.อด.๑-๒

Download 

๑๒

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ(สมรรถนะ) ของลูกจ้างประจำ

แบบ ป.มร.อด.๒-๑

Download 

๑๓

แบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ลูกจ้างประจำ

แบบ ป.มร.อด.๓

 Download

๑๔

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป

 

Download 

๑๕

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยพ.ศ.๒๕๖๑

 

 Download

๑๖

แบบข้อตกลงภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบ ภ.มร.อด.๑

 Download

๑๗

แบบสรุปข้อตกลงภาระงาน

แบบ ภ.มร.อด.๒

Download 

๑๘

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการ

แบบ ป.มร.อด.๑-๑

 

 Download

๑๙

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน(สมรรถนะ) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบ ป.มร.อด.๒-๑

 Download

๒๐

แบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบ ป.มร.อด.๓

 Download

๒๑

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทบริหาร

แบบ ป.มร.อด.๑-๒

Download 

๒๒

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน(สมรรถนะ) ตำแหน่งประเภทบริหาร ของพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบ ป.มร.อด.๒-๒

 

 Download 

๒๓

แบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบ ป.มร.อด.๓

Download 

๒๔

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

(สายสนับสนุนวิชาการ)

แบบ ป.มร.อด.๑-๒

Download 

๒๕

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน(สมรรถนะ) ของพนักงานมหาวิทยาลัย

(สายสนับสนุนวิชาการ)

แบบ ป.มร.อด.๒-๑

 

Download 

๒๖

แบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัย

(สายสนับสนุนวิชาการ)

แบบ ป.มร.อด.๓

Download 

หมายเหตุ.- หากมีข้อสงสัยใด โปรดติดต่อ คุณชญาภา (นุช) หมายเลขภายใน 1709

   

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2561 new

***หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อคุณธัญสุดา หมายเลขโทรศัพท์ (ภายใน) 1333

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ว่าด้วย  การกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2561 new

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากร

 


หน้า 1 จาก 2