hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home ระเบียบและข้อบังคับฯ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2558

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2558 New

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2550

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2550

   

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การทดลองปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

- ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การทดลองปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 new

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

- ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 new

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2558

 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2558

   

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

แบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เริ่มใช้ รอบที่ 1 ปี 2562)


ที่

รายละเอียด

แบบ

หมายเหตุ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑

 

Download

แบบข้อตกลงภาระงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

แบบ ภ.มร.อด.๑

Download 

แบบสรุปข้อตกลงภาระงาน

แบบ ภ.มร.อด.๒

Download

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ

แบบ ป.มร.อด.๑-๑

Download 

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ(สมรรถนะ) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

แบบ ป.มร.อด.๒-๑

Download 

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทบริหาร

แบบ ป.มร.อด.๑-๒

Download 

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ(สมรรถนะ) ตำแหน่งประเภทบริหาร ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

แบบ ป.มร.อด.๒-๒

 

Download 

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ

แบบ ป.มร.อด.๑-๒

Download

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ(สมรรถนะ) ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

แบบ ป.มร.อด.๒-๑

 

 Download

๑๐

แบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

แบบ ป.มร.อด.๓

Download 

๑๑

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ของลูกจ้างประจำ

แบบ ป.มร.อด.๑-๒

Download 

๑๒

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ(สมรรถนะ) ของลูกจ้างประจำ

แบบ ป.มร.อด.๒-๑

Download 

๑๓

แบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ลูกจ้างประจำ

แบบ ป.มร.อด.๓

 Download

๑๔

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป

 

Download 

๑๕

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยพ.ศ.๒๕๖๑

 

 Download

๑๖

แบบข้อตกลงภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบ ภ.มร.อด.๑

 Download

๑๗

แบบสรุปข้อตกลงภาระงาน

แบบ ภ.มร.อด.๒

Download 

๑๘

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการ

แบบ ป.มร.อด.๑-๑

 

 Download

๑๙

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน(สมรรถนะ) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบ ป.มร.อด.๒-๑

 Download

๒๐

แบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบ ป.มร.อด.๓

 Download

๒๑

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทบริหาร

แบบ ป.มร.อด.๑-๒

Download 

๒๒

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน(สมรรถนะ) ตำแหน่งประเภทบริหาร ของพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบ ป.มร.อด.๒-๒

 

 Download 

๒๓

แบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบ ป.มร.อด.๓

Download 

๒๔

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

(สายสนับสนุนวิชาการ)

แบบ ป.มร.อด.๑-๒

Download 

๒๕

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน(สมรรถนะ) ของพนักงานมหาวิทยาลัย

(สายสนับสนุนวิชาการ)

แบบ ป.มร.อด.๒-๑

 

Download 

๒๖

แบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัย

(สายสนับสนุนวิชาการ)

แบบ ป.มร.อด.๓

Download 

หมายเหตุ.- หากมีข้อสงสัยใด โปรดติดต่อ คุณชญาภา (นุช) หมายเลขภายใน 1709

 

ข้อกำหนดจริยธรรมจังหวัดอุดรธานี

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสวัสดิการนักศึกษาผู้มีความสามารถด้านกีฬา พ.ศ. 2564

 


หน้า 1 จาก 3