hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home ระเบียบและข้อบังคับฯ

แบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เริ่มใช้ รอบที่ 1 ปี 2562)


ที่

รายละเอียด

แบบ

หมายเหตุ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑

 

Download 

แบบข้อตกลงภาระงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

แบบ ภ.มร.อด.๑

Download 

แบบสรุปข้อตกลงภาระงาน

แบบ ภ.มร.อด.๒

Download

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ

แบบ ป.มร.อด.๑-๑

Download 

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ(สมรรถนะ) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

แบบ ป.มร.อด.๒-๑

Download 

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทบริหาร

แบบ ป.มร.อด.๑-๒

Download 

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ(สมรรถนะ) ตำแหน่งประเภทบริหาร ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

แบบ ป.มร.อด.๒-๒

 

Download 

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ

แบบ ป.มร.อด.๑-๒

Download

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ(สมรรถนะ) ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

แบบ ป.มร.อด.๒-๑

 

 Download

๑๐

แบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

แบบ ป.มร.อด.๓

Download 

๑๑

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ของลูกจ้างประจำ

แบบ ป.มร.อด.๑-๒

Download 

๑๒

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ(สมรรถนะ) ของลูกจ้างประจำ

แบบ ป.มร.อด.๒-๑

Download 

๑๓

แบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ลูกจ้างประจำ

แบบ ป.มร.อด.๓

 Download

๑๔

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป

 

Download 

๑๕

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยพ.ศ.๒๕๖๑

 

 Download

๑๖

แบบข้อตกลงภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบ ภ.มร.อด.๑

 Download

๑๗

แบบสรุปข้อตกลงภาระงาน

แบบ ภ.มร.อด.๒

Download 

๑๘

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการ

แบบ ป.มร.อด.๑-๑

 

 Download

๑๙

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน(สมรรถนะ) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบ ป.มร.อด.๒-๑

 Download

๒๐

แบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบ ป.มร.อด.๓

 Download

๒๑

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทบริหาร

แบบ ป.มร.อด.๑-๒

Download 

๒๒

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน(สมรรถนะ) ตำแหน่งประเภทบริหาร ของพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบ ป.มร.อด.๒-๒

 

 Download 

๒๓

แบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบ ป.มร.อด.๓

Download 

๒๔

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

(สายสนับสนุนวิชาการ)

แบบ ป.มร.อด.๑-๒

Download 

๒๕

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน(สมรรถนะ) ของพนักงานมหาวิทยาลัย

(สายสนับสนุนวิชาการ)

แบบ ป.มร.อด.๒-๑

 

Download 

๒๖

แบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัย

(สายสนับสนุนวิชาการ)

แบบ ป.มร.อด.๓

Download 

หมายเหตุ.- หากมีข้อสงสัยใด โปรดติดต่อ คุณชญาภา (นุช) หมายเลขภายใน 1709

   

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2561 new

***หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อคุณธัญสุดา หมายเลขโทรศัพท์ (ภายใน) 1333

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ว่าด้วย  การกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2561 new

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากร

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ว่าด้วย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561

 

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง


พระราชบัญญัติ

- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 new
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547


กฎ ก.พ.อ./ประกาศ ก.พ.อ. และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง (คลิกที่นี่)


1. ข้าราชการ

1.1 ข้อบังคับ

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง การกำหนดกรอบของตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและตำแหน่งประเภททั่วไป พ.ศ. 2560 new

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2560 new

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่งและการตัดโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2560 new

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2558
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2558
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ. 2551
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลโดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิหรือเงินเดือนที่กำหนดไว้สำหรับตำแหน่ง พ.ศ. 2551
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน ตามมาตรา 57 (1) (2) (3) (4) (6) และ (8) พ.ศ. 2550
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการลาออกจากราชการ พ.ศ. 2550


2. พนักงานมหาวิทยาลัย

2.1 ข้อบังคับ

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2558

2.2 ประกาศ ก.บ.ม.

- ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2560 new
- ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 new
- ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การจัดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งตามประเภทและระดับตำแหน่ง พ.ศ. 2560 new
- ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 new - แนวทางและวิธีการประเมินฯ new
- ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง วันเวลาทำงานและการลา พ.ศ. 2559 new
- ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานตามภารกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2559 new
- ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2559 new
- ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การทดลองปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 new
- ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 new เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกอบการทำสัญญา  2. สัญญา ส.มร.อด.1-2 3. สัญญาค้ำประกัน 4. เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง
- ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง กำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำ ขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
- ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง กำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำ ขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2556
- ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
- ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง  เครื่องแบบพิธีการของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2553

 3. พนักงานราชการ

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2559

4. ลูกจ้างประจำ

5. อื่นๆ

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 new
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการอนุมัติให้อธิการบดีเดินทางไปราชการต่างประเทศ พ.ศ. 2559 new
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2558
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2556
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550

 - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการตักเตือน การมีคำสั่ง หรือการทำทัณฑ์บน พ.ศ. 2550
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2550
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2550
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการบังคับบัญชาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550

- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการสรรหาและการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2548

มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งของ ก.พ.อ.

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 2553 | กพอ.

 

ตำแหน่งประเภทวิชาการ
1-03 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1-04 อาจารย์
1-01ศาสตราจารย์
1-02รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
2-1-01-1 ผอ.สนง.อธิการบดีหรือเทียบเท่า
2-1-01-2 ผอ.กองหรือเทียบเท่า
ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
3-1-01-1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เชี่ยวชาญพิเศษ
3-1-01-2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เชี่ยวชาญ
3-1-01-3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ
3-1-01-4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
3-6-01-2 กายภาพบำบัด เชี่ยวชาญ
3-6-01-3 กายภาพบำบัด ชำนาญการพิเศษ
3-6-01-4 กายภาพบำบัด ชำนาญการ
3-6-01-5 กายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
3-6-01-5 กายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
3-6-02-2 ทันตแพทย์ เชี่ยวชาญ
3-6-02-3 ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
3-6-02-4 ทันตแพทย์ ชำนาญการ
3-6-02-5 ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
3-6-02-1 ทันตแพทย์ เชี่ยวชาญพิเศษ
3-6-03-1 การพยาบาล เชี่ยวชาญพิเศษ
3-6-03-2 การพยาบาล เชี่ยวชาญ
3-6-03-3 การพยาบาล ชำนาญการพิเศษ
3-6-03-4 การพยาบาล ชำนาญการ
3-6-03-5 การพยาบาล ปฏิบัติการ
3-6-04-1 แพทย์ เชี่ยวชาญพิเศษ
3-6-04-2 แพทย์ เชี่ยวชาญ
3-6-04-3 แพทย์ ชำนาญการพิเศษ
3-6-04-4 แพทย์ ชำนาญการ
3-6-04-5 แพทย์ ปฏิบัติการ
3-6-05-1 สัตวแพทย์ เชี่ยวชาญพิเศษ
3-6-05-2 สัตวแพทย์ เชี่ยวชาญ
3-6-05-3 สัตวแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
3-6-05-4 สัตวแพทย์ ชำนาญการ
3-6-05-4 สัตวแพทย์ ชำนาญการ
3-6-06-1 นักเทคนิคการแพทย์ เชี่ยวชาญพิเศษ
3-6-06-2 นักเทคนิคการแพทย์ เชี่ยวชาญ
3-6-06-3 นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
3-6-06-4 นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ
3-6-06-5 นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
3-6-07-1 เภสัชกร เชี่ยวชาญพิเศษ
3-6-07-2 เภสัชกร เชี่ยวชาญ
3-6-07-3 เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ
3-6-08-1 นักรังสีการแพทย์ เชี่ยวชาญพิเศษ
3-6-08-4 นักรังสีการแพทย์ ชำนาญการ
3-6-07-4 เภสัชกร ชำนาญการ
3-6-07-5 เภสัชกร ปฏิบัติการ
3-6-09-1 นักกิจกรรมบำบัด เชี่ยวชาญพิเศษ
3-6-09-2 นักกิจกรรมบำบัด เชี่ยวชาญ
3-6-09-3 นักกิจกรรมบำบัด ชำนาญการพิเศษ
3-6-09-4 นักกิจกรรมบำบัด ชำนาญการ
3-6-09-5 นักกิจกรรมบำบัด ปฏิบัติการ
3-6-10-1 นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย เชี่ยวชาญพิเศ
3-6-10-2 นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย เชี่ยวชาญ
3-6-10-3 นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย ชำนาญการพิเศษ
3-6-10-4 นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย ชำนาญการ
3-6-10-5 นักเวชสาสตร์การสื่อความหมาย ปฏิบัติการ
3-7-01-1 วิศวกรเครื่องกล เชี่ยวชาญพิเศษ
3-7-01-2 วิศวกรเครื่องกล เชี่ยวชาญ
3-7-01-3 วิศวกรเครื่องกล ชำนาญการพิเศษ
3-7-01-4 วิศวกรเครื่องกล ชำนาญการ
3-7-01-5 วิศวกรเครื่องกล ปฏิบัติการ
3-7-03-1 วิศวกรไฟฟ้า เชี่ยวชาญพิเศษ
3-7-03-2 วิศวกรไฟฟ้า เชี่ยวชาญ
3-7-02-3 วิศวกรไฟฟ้า ชำนาญการพิเศษ
3-7-03-4 วิศวกรไฟฟ้า ชำนาญการ
3-7-02-5 วิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ
3-7-03-1 วิศวกรโยธา เชี่ยวชาญพิเศษ
3-7-03-2 วิศวกรโยธา เชี่ยวชาญ
3-7-03-3 วิศวกรโยธา ชำนาญการพิเศษ
3-7-03-4 วิศวกรโยธา ชำนาญการ
3-7-03-5 วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ
3-7-04-1 วิศวกรโลหการ เชี่ยวชาญพิเศษ
3-7-04-2 วิศวกรโลหการ เชี่ยวชาญ
3-7-04-3 วิศวกรโลหการ ชำนาญการพิเศษ
3-7-04-4 วิศวกรโลหการ ชำนาญการ
3-7-04-5 วิศวกรโลหการ ปฏิบัติการ
3-7-05-1 วิศวกรการเกษตร เชี่ยวชาญพิเศษ
3-7-05-2 วิศวกรการเกษตร เชี่ยวชาญ
3-07-05-3 วิศวกรการเกษตร ชำนาญการพิเศษ
3-7-05-4 วิศวกรการเกษตร ชำนาญการ
3-7-05-5 วิศวกรการเกษตร ปฏิบัติการ
3-7-06-1 วิศวกรเคมี เชี่ยวชาญพิเศษ
3-7-06-2 วิศวกรเคมีเชี่ยวชาญ
3-7-06-3 วิศวกรเคมี ชำนาญการพิเศษ
3-7-06-4 วิศวกรเคมี ชำนาญการ
3-07-06-5 วิศวกรเคมี ปฏิบัติการ
3-7-07-1 สถาป้ตยกรรม เชี่ยวชาญพิเศษ
3-7-07-2สถาป้ตยกรรม เชี่ยวชาญ
3-7-07-3 สถาป้ตยกรรม ชำนาญการพิเศษ
3-7-07-4 สถาป้ตยกรรม ชำนาญการ
3-7-07-5 สถาป้ตยกรรม ปฏิบัติการ
(78 รายการ)
ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
32-1-02-1 วิชาการเวชสถิติ เชี่ยวชาญพิเศษ
32-1-02-2 วิชาการเวชสถิติ เชี่ยวชาญ
32-1-02-3 วิชาการเวชสถิติ ชำนาญการพิเศษ
32-1-02-4 วิชาการเวชสถิติ ชำนาญการ
32-1-02-5 วิชาการเวชสถิติ ปฏิบัติการ
32-1-03-2 วิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ
32-1-03-3 วิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
32-1-03-4 วิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
32-1-03-5 วิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
32-1-04-2 นิติกร เชี่ยวชาญ
32-1-04-3 นิติกร ชำนาญการพิเศษ
32-1-04-4 นิติกร ชำนาญการ
32-1-04-5 นิติกร ปฏิบัติการ
32-1-05-2 บริหารงานบุคคล เชี่ยวชาญ
32-1-05-3 บริหารงานบุคคล ชำนาญการพิเศษ
32-1-05-4 บริหารงานบุคคล ชำนาญการ
32-1-05-5 บริหารงานบุคคล ปฏิบัติการ
32-1-06-2 บริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญ
32-1-06-3 บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
32-1-06-4 บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
32-1-06-5 บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
32-1-07-2 นักวิชาการพัสดุ เชี่ยวชาญ
32-1-07-3 นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
32-1-07-4 นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
32-1-07-5 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
32-1-08-1 วิชาการสถิติ เชี่ยวชาญพิเศษ
32-1-08-2 วิชาการสถิติ เชี่ยวชาญ
32-1-08-3 วิชาการสถิติ ชำนาญการพิเศษ
32-1-08-4 วิชาการสถิติ ชำนาญการ
32-1-08-5 วิชาการสถิติ ปฏิบัติการ
32-1-09-1 นักวิเทศสัมพันธ์ เชี่ยวชาญพิเศษ
32-1-09-2 นักวิเทศสัมพันธ์ เชี่ยวชาญ
32-1-09-3 นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
32-1-09-4 นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ
32-1-09-5 นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
32-1-10 ที่ปรึกษา
32-2-01-2 นักวิชาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญ
32-2-01-3 นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
32-2-01-4 นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
32-2-01-5 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
32-2-02-2 นักตรวจสอบภายใน เชี่ยวชาญ
32-2-02-3 นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ
32-2-02-4 นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
32-2-02-5 นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ
32-3-01-1 โสตทัศนศึกษา เชี่ยวชาญพิเศษ
32-3-01-2 โสตทัศนศึกษา เชี่ยวชาญ
32-3-01-3 โสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ
32-3-01-4 โสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
32-3-01-5 โสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
32-3-02-2 ประชาสัมพันธ์ เชี่ยวชาญ
32-3-02-3 ประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
32-3-02-4 ประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
32-3-02-5 ประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
32-4-01-1 วิชาการเกษตร เชี่ยวชาญพิเศษ
32-4-01-2 วิชาการเกษตร เชี่ยวชาญ
32-4-01-3 วิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ
32-4-01-4 วิชาการเกษตร ชำนาญการ
32-4-01-5 วิชาการเกษตร ปฏิบัติการ
32-4-02-1 วิชาการสัตวบาล เชี่ยวชาญพิเศษ
32-4-02-2 วิชาการสัตวบาล เชี่ยวชาญ
32-4-02-3 วิชาการสัตวบาล ชำนาญการพิเศษ
32-4-02-4 วิชาการสัตวบาล ชำนาญการ
32-4-02-5 วิชาการสัตวบาล ปฏิบัติการ
32-4-03-1 วิชาการประมง เชี่ยวชาญพิเศษ
32-4-03-2 วิชาการประมง เชี่ยวชาญ
32-4-03-3 วิชาการประมง ชำนาญการพิเศษ
32-4-03-4 วิชาการประมง ชำนาญการ
32-4-03-5 วิชาการประมง ปฏิบัติการ
32-5-01-1 วิทยาศาสตร์ เชี่ยวชาญพิเศษ
32-5-01-2 วิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
32-5-01-3 วิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ
32-5-01-4 วิทยาศาสตร์ชำนาญการ
32-5-01-5 วิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
32-6-11-1 วิชาการโภชนาการ เชี่ยวชาญพิเศษ
32-6-11-2 วิชาการโภชนาการ เชี่ยวชาญ
32-6-11-3 วิชาการโภชนาการ ชำนาญการพิเศษ
32-6-11-4 วิชาการโถชนาการ ชำนาญการ
32-6-11-5 วิชาการโภชนาการ ปฏิบัติการ
32-6-12-1 จิตวิทยา เชี่ยวชาญพิเศษ
32-6-12-2 จิตวิทยา เชี่ยวชาญ
32-6-12-3 จิตวิทยา ชำนาญการพิเศษ
32-6-12-4 จิตวิทยา ชำนาญการ
32-6-12-5 จิตวิทยา ปฏิบัติการ
32-6-12-1 จิตวิทยา เชี่ยวชาญพิเศษ
32-6-12-2 จิตวิทยา เชี่ยวชาญ
32-6-12-3 จิตวิทยา ชำนาญการพิเศษ
32-6-12-4 จิตวิทยา ชำนาญการ
32-6-12-5 จิตวิทยา ปฏิบัติการ
32-6-13-1 นักวิชาการอาชีวบำบัด เชี่ยวชาญพิเศษ
32-6-13-2 นักวิชาการอาชีวบำบัด เชี่ยวชาญ
32-6-13-3 นักวิชาการอาชีวบำบัด ชำนาญการพิเศษ
32-6-13-4 นักวิชาการอาชีวบำบัด ชำนาญการ
32-6-13-5 นักวิชาการอาชีวบำบัด ปฏิบัติการ
32-6-14-1 วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชี่ยวชาญพิเศ
32-6-14-2 วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชี่ยวชาญ
32-6-14-3 วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
32-6-14-4 วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญการ
32-6-14-5 วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติการ
32-6-15-2 นักสุขศึกษา เชี่ยวชาญ
32-6-15-3 นักสุขศึกษา ชำนาญการพิเศษ
32-6-15-4 นักสุขศึกษา ชำนาญการ
32-6-15-5 นักสุขศึกษา ปฏิบัติการ
32-7-08-1 วิศวกร เชี่ยวชาญพิเศษ
32-7-08-2 วิศวกร เชี่ยวชาญ
32-7-08-3 วิศวกร ชำนาญการพิเศษ
32-7-08-4 วิศวกร ชำนาญการ
32-7-08-5 วิศวกร ปฏิบัติการ
32-7-09-2 นักวิชาการช่างศิลป์ เชี่ยวชาญ
32-7-09-3 นักวิชาการช่างศิลป์ ชำนาญการพิเศษ
32-7-09-4 นักวิชาการช่างศิลป์ ชำนาญการ
32-7-09-5 นักวิชาการช่างศิลป์ ปฏิบัติการ
32-7-10-3 วิชาการช่างงทันตกรรม ชำนาญการพิเศษ
32-7-10-4 วิชาการช่างงทันตกรรม ชำนาญการ
32-7-10-5 วิชาการช่างงทันตกรรม ปฏิบัติการ
32-8-01-2 วิชาการศึกษา เชี่ยวชาญ
32-8-01-3 วิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
32-8-01-4 วิชาการศึกษา ชำนาญการ
32-8-01-5 วิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
32-8-02-1 บรรณารักษ์ เชี่ยวชาญพิเศษ
32-8-02-2 บรรณารักษ์ เชี่ยวชาญ
32-8-02-3 บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ
32-8-02-4 บรรณารักษ์ ชำนาญการ
32-8-02-5 บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ
32-8-03-2 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เชี่ยวชาญ
32-8-03-3 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการพิเศษ
32-8-03-3 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการพิเศษ
32-8-03-5 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ปฏิบัติการ
32-8-04-1 นักวิจัย เชี่ยวชาญพิเศษ
32-8-04-2 นักวิจัย เชี่ยวชาญ
32-8-04-3 นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ
32-8-04-4 นักวิจัย ชำนาญการ
32-8-04-4 นักวิจัย ชำนาญการ
32-8-04-5 นักวิจัย ปฏิบัติการ
32-8-04-5(1) เจ้าหน้าที่วิจัย ปฏิบัติการ
32-8-05-1 เอกสารสนเทศ_เชี่ยวชาญพิเศษ
32-8-05-2 เอกสารสนเทศ_เชี่ยวชาญ
32-8-05-3 เอกสารสนเทศ_ชำนาญการพิเศษ
32-8-05-4 เอกสารสนเทศ_ชำนาญการ
32-8-05-5 เอกสารสนเทศ_ปฏิบัติการ
32-8-06-1 นักสังคมสงเคราะห์ เชี่ยวชาญพิเศษ
32-8-06-2 นักสังคมสงเคราะห์ เชี่ยวชาญ
32-8-06-3 นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการพิเศษ
32-8-06-4 นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการ
32-8-06-5 นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ
ผู้สอนปฏิบัติการ
(137 รายการ)
ตำแหน่งประเภททั่วไป
4-1-01-1 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงานพิเศษ
4-1-01-2 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
4-1-01-3 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน
4-3-01-1 ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ชำนาญงานพิเศษ
4-3-01-2 ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ชำนาญงาน
4-3-01-3 ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน
4-4-01-1 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร ชำนาญงานพิเศษ
4-4-01-2 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร ชำนาญงาน
4-4-01-3 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร ปฏิบัติงาน
4-4-02-1 ผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล ชำนาญงานพิเศษ
4-4-02-2 ผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล ชำนาญงาน
4-4-02-3 ผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล ปฏิบัติงาน
4-4-03-1 ผู้ปฏิบัติงานประมง ชำนาญงานพิเศษ
4-4-03-2 ผู้ปฏิบัติงานประมง ชำนาญงาน
4-4-03-3 ผู้ปฏิบัติงานประมง ปฏิบัติงาน
4-6-01-1 ผู้ปฏิบัติงานอาชีวบำบัด ชำนาญงานพิเศษ
4-6-01-2 ผู้ปฏิบัติงานอาชีวบำบัด ชำนาญงาน
4-6-01-3 ผู้ปฏิบัติงานอาชีวบำบัด ปฏิบัติงาน
4-6-02-1 ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม ชำนาญงานพิเศษ
4-6-02-2 ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม ชำนาญงาน
4-6-02-3 ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม ปฏิบัติงาน
4-6-03-1 ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม ชำนาญงานพิเศษ
4-6-03-2 ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
4-6-03-3 ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
4-6-04-2 ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล ชำนาญงาน
4-6-04-3 ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล ปฏิบัติงาน
4-6-05-1ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงานพ
4-6-05-1ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน
4-6-05-3 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติง
4-6-06-1 ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ ชำนาญงานพิเศษ
4-6-06-2 ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ ชำนาญงาน
4-6-06-3 ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ ปฏิบัติงาน
4-6-07-1 ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค ชำนาญงานพิเศษ
4-6-07-2 ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค ชำนาญงาน
4-6-07-3 ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค ปฏิบัติงาน
4-7-01-1 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ชำนาญงานพิเศษ
4-7-01-2 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ชำนาญงาน
4-7-01-3 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน
4-7-02-1 ช่างภาพ ชำนาญงานพิเศษ
4-7-02-2 ช่างภาพ ชำนาญงาน
4-7-02-3 ช่างภาพ ปฏิบัติงาน
4-7-03-1 ช่างพิมพ์ ชำนาญงานพิเศษ
4-7-03-2 ช่างพิมพ์ ชำนาญงาน
4-7-03-3 ช่างพิมพ์ ปฏิบัติงาน
4-7-04-1 ช่างศิลป์ ชำนาญงานพิเศษ
4-7-04-2 ช่างศิลป์ ชำนาญงาน
4-7-04-3 ช่างศิลป์ ปฏิบัติงาน
4-7-05-1 ช่างเขียนแบบ ชำนาญงานพิเศษ
4-7-05-2 ช่างเขียนแบบ ชำนาญงาน
4-7-05-3 ช่างเขียนแบบ ปฏิบัติงาน
4-7-06-1 ช่างเครื่องยนต์ ชำนาญงานพิเศษ
4-7-06-2 ช่างเครื่องยนต์ ชำนาญงาน
4-7-06-3 ช่างเครื่องยนต์ ปฏิบัติงาน
4-7-07-1 ช่างไฟฟ้า ชำนาญงานพิเศษ
4-7-07-2 ช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน
4-7-07-3 ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
4-7-08-1 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงานพิเศษ
4-7-08-2 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
4-7-08-3 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติงาน
4-7-09-1 ช่างเทคนิค ชำนาญงานพิเศษ
4-7-09-2 ช่างเทคนิค ชำนาญงาน
4-7-09-3 ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน
4-7-10-1 ช่างกายอุปกรณ์ ชำนาญงานพิเศษ
4-7-10-2 ช่างกายอุปกรณ์ ชำนาญงาน
4-7-10-3 ช่างกายอุปกรณ์ ปฏิบัติงาน
4-7-11-1 ช่างทันตกรรม ชำนาญงานพิเศษ
4-7-11-2 ช่างทันตกรรม ชำนาญงาน
4-7-11-3 ช่างทันตกรรม ปฏิบัติงาน
4-8-01-1 ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงานพิเศษ
4-8-01-2 ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน
4-8-01-3 ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน
4-5-01-1 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงานพิเศษ
4-5-01-2 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน
4-5-01-3 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงาน