hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home ข่าวทั่วไป
อีเมล พิมพ์ PDF

กำหนดการนำจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 
อีเมล พิมพ์ PDF

ข่าว ปขมท. ครั้งที่ 3 (ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561)

http://nhesse3.udru.ac.th/

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2018 เวลา 03:58 น.
 
อีเมล พิมพ์ PDF

การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 09 ตุลาคม 2018 เวลา 02:11 น.
 
อีเมล พิมพ์ PDF

การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหารงานบุคคล)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2018 เวลา 06:11 น.
 
อีเมล พิมพ์ PDF

เอกสารประกอบการประชุมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561
ณ หอประชุม อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 
อีเมล พิมพ์ PDF

การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ

 
อีเมล พิมพ์ PDF

โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561
ระหว่างวันที่ 9 - 11 กรกฎาคม 2561

 
อีเมล พิมพ์ PDF

หลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560
วิทยาการ :
- ศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ พลธานี
- ศาสตราจารย์ ดร. ละออศรี เสนาะเมือง

 
อีเมล พิมพ์ PDF

หนังสือ กบค.(04)/ว0070 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการลาของบุคลากร

 
อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)

 
อีเมล พิมพ์ PDF

แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ กองบริหารงานบุคคล

 


หน้า 1 จาก 3