hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home ข่าวทั่วไป
อีเมล พิมพ์ PDF

หลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560
วิทยาการ :
- ศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ พลธานี
- ศาสตราจารย์ ดร. ละออศรี เสนาะเมือง

 
อีเมล พิมพ์ PDF

หนังสือ กบค.(04)/ว0070 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการลาของบุคลากร

 
อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)

 
อีเมล พิมพ์ PDF

แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ กองบริหารงานบุคคล

 
อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ
เรื่อง รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ New
- สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2018 เวลา 10:58 น.
 
อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี
เรื่อง รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาคณบดี New
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2018 เวลา 10:58 น.
 
อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี
เรื่อง รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาคณบดี New
- คณะครุศาสตร์
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2018 เวลา 10:58 น.
 
อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี New
- คณะครุศาสตร์
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561

 
อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี New
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561

 
อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ New
- สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2018 เวลา 02:29 น.
 
อีเมล พิมพ์ PDF

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
- สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสารตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 02 มีนาคม 2018 เวลา 00:49 น.
 


หน้า 1 จาก 2