hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home ข่าวทั่วไป
อีเมล พิมพ์ PDF

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย ประจําปี 2560

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 47 ข วันที่ 28 กันยายน 2560 )

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/047/1.PDF


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๐ [กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี]

ข้าราชการ
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/25…/B/052/008_5/59_2.PDF

ลูกจ้างประจำ
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/2…/B/052/012_1/182_4.PDF

พนักงานราชการ
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/…/B/052/014_13/248_3.PDF

พนักงานมหาวิทยาลัย
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/25…/B/052/014_14/298.PDF

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/…/B/052/014_14/345_4.PDF

#เบื้องหลังแห่งความภาคภูมิใจ
ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร นายภควา ศรีบุญเรือง และบุคลากรกองบริหารงานทุกคนที่ช่วยกัน
โทรศัพท์ (ภายใน)  1079 (คุณภควา)

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2017 เวลา 02:30 น.
 
อีเมล พิมพ์ PDF

คู่มือจิตอาสาเฉพาะกิจฯ

 
อีเมล พิมพ์ PDF

เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง "การพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไทยที่ยั่งยืนกับประเทศไทย 4.0"
วันที่ 29 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 05 ตุลาคม 2017 เวลา 07:46 น.
 
อีเมล พิมพ์ PDF

หนังสือกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบและประกาศว่าด้วยการลาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

 
อีเมล พิมพ์ PDF

การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สายสนับสนุนวิชาการ
ปีงบประมาณ 2559 - 2563 (วันที่ 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2563)

 
อีเมล พิมพ์ PDF

การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สายวิชาการ
ปีงบประมาณ 2559 - 2563 (วันที่ 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2563)

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 02 ตุลาคม 2016 เวลา 04:25 น.
 
อีเมล พิมพ์ PDF