hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home ข่าวทั่วไป
อีเมล พิมพ์ PDF
แนวปฏิบัติที่ดีในการทำหนังสือราชการภายใน
(KM-สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 01 มีนาคม 2017 เวลา 09:18 น.
 
อีเมล พิมพ์ PDF

หนังสือกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบและประกาศว่าด้วยการลาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

 
อีเมล พิมพ์ PDF

การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สายสนับสนุนวิชาการ
ปีงบประมาณ 2559 - 2563 (วันที่ 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2563)

 
อีเมล พิมพ์ PDF

การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สายวิชาการ
ปีงบประมาณ 2559 - 2563 (วันที่ 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2563)

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 02 ตุลาคม 2016 เวลา 04:25 น.
 
อีเมล พิมพ์ PDF