hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home ข่าวทั่วไป
อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์

ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2019 เวลา 14:26 น.
 
อีเมล พิมพ์ PDF

หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ กบค.(04)/ว0058 ลงวันที่ 1 ก.ค. 2562 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบและประกาศเกี่ยวกับการลาของบุคลากร

 
อีเมล พิมพ์ PDF

การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย)
(ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562)

 
อีเมล พิมพ์ PDF

การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562)

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 01 เมษายน 2019 เวลา 01:52 น.
 
อีเมล พิมพ์ PDF

การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์
(ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562)

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2019 เวลา 01:56 น.
 
อีเมล พิมพ์ PDF

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สายวิชาการ  ปีงบประมาณ 2563-2566 New

Attachments:
Download this file (plan1_2563-2566.doc)แผนพัฒนาฯ[ ]311 Kb
Download this file (plan1_2563-2566.pdf)แผนพัฒนาฯ[ ]165 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2019 เวลา 09:14 น.
 
อีเมล พิมพ์ PDF

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สายสนับสนุน  ปีงบประมาณ 2563-2566 New

Attachments:
Download this file (plan2_2563-2566.doc)แผนพัฒนาฯ[ ]142 Kb
Download this file (plan2_2563-2566.pdf)แผนพัฒนาฯ[ ]148 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2019 เวลา 09:14 น.
 
อีเมล พิมพ์ PDF

กำหนดการนำจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 
อีเมล พิมพ์ PDF

ข่าว ปขมท. ครั้งที่ 3 (ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561)

http://nhesse3.udru.ac.th/

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2018 เวลา 03:58 น.
 
อีเมล พิมพ์ PDF

การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 09 ตุลาคม 2018 เวลา 02:11 น.
 
อีเมล พิมพ์ PDF

การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหารงานบุคคล)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2018 เวลา 06:11 น.
 


หน้า 1 จาก 4