planning

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยใช้ชื่อว่า...

+ อ่านเพิ่มเติม...

planning

ระดับปฐมวัย

ดำเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อให้เด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริม...

+ อ่านเพิ่มเติม...

planning

ระดับประถมศึกษา

ใช้หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๒ โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา...

+ อ่านเพิ่มเติม...

planning

การรับสมัคร

ระเบียบการรับสมัคร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

+ อ่านเพิ่มเติม...

ยินดีต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนสู่ภาคเรียนที่ 2/2557 วันที่ 27 ตุลาคม 2557
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ข่าวประกาศ‏จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

primary

secondary

  - เด็กหญิงเกตน์สิรี โขพิมพ์  ทีนส์ทอล์ก อาเซียน 
  - เด็กชายกฤติเมธ  กิจรังสิกุล ได้รับรางวัล YAMAHA  SILVER  PRIZE

  - เด็กหญิงณัชชา  พรหมอารักษ์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันคณิตคิดเร็วชิงแชมป์ประเทศไทย  ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖
 
 - เด็กชายสิปปกร ศักดิ์สารคำ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันเทควันโดฯ

  - ผลการคัดเลือกประกวดมารยาทไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการ ธนชาต  ริเริ่มเติมเต็ม…เอกลักษณ์ไทย
  - เด็กหญิงจิรภัทร อุดมมงคลกิจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับที่ 4 รุ่นอายุไม่ถึง 9 ปี
  - ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง  อัตราค่าธรรมเนียม  ค่าบำรุง  ค่าตอบแทน  ค่าปรับ  ค่าสมัครสอบ ค่ากิจกรรม  และค่าบริการต่าง ๆ


sam-4

สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา 2556

จากแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โรงเรียนได้จัดสรรอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และหนังสือเรียนตามนโยบายดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางโรงเรียนจะจัดสรรอุปกรณ์การเรียนและหนังสือเรียนให้ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2556
เอกสารที่ต้องเตรียมมารับอุปกรณ์การเรียนและหนังสือเรียนมีดังต่อไปนี้
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                                                            1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 2 ฉบับ
                                                            2.ใบเสร็จค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 จำนวนไม่น้อยกว่า 300 บาท ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5
                                                            จำนวนไม่น้อยกว่า 360 บาท

                                                            หมายเหตุ ยื่นหลักฐานได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 – วันที่ 7 มิถุนายน 2556 ณ ห้องธุรการ(ฝ่ายประถม)
                                                            โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

                                                            สำหรับผู้ปกครองที่มีสิทธิ์เบิกค่าเล่าเรียนสามารถมารับเอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน
                                                ได้ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


sam-5

ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง ค่าบำรุงการศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2556‏


 

 

You are here: Home