planning

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยใช้ชื่อว่า...

+ อ่านเพิ่มเติม...

planning

ระดับปฐมวัย

ดำเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อให้เด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริม...

+ อ่านเพิ่มเติม...

planning

ระดับประถมศึกษา

ใช้หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๒ โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา...

+ อ่านเพิ่มเติม...

planning

การรับสมัคร

ระเบียบการรับสมัคร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

+ อ่านเพิ่มเติม...

ผลการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

- อ่านรายละเอียด -

ข่าวประกาศ‏จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

  - ผลการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)update
  
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559(เพิ่มเติม) ‏update
  
- รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) 
  
- ผลการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระดับชั้นบริบาล อนุบาล 1 และ ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
  
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าเรียน ปีการศึกษา 2559‏ 
  
- โครงการบ้านหลังเรียน (เรียนเสริมหลังเลิกเรียน) 
  
- ตารางกิจกรรมหน้าเสาธง 
  
- ประชาสัมพันธ์ค่าใช้จ่ายและเอกสารเตรียมในวันรายงานตัว  

  - ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
  - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
  - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ  
  - ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิต ประจำปีการศึกษา 2558‏ 
  
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2558 
 
- รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558  ในระดับบริบาล อนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  - เด็กหญิงเกตน์สิรี โขพิมพ์  ทีนส์ทอล์ก อาเซียน 
  - เด็กชายกฤติเมธ  กิจรังสิกุล ได้รับรางวัล YAMAHA  SILVER  PRIZE

  - เด็กหญิงณัชชา  พรหมอารักษ์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันคณิตคิดเร็วชิงแชมป์ประเทศไทย  ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖
 
 - เด็กชายสิปปกร ศักดิ์สารคำ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันเทควันโดฯ

  - ผลการคัดเลือกประกวดมารยาทไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการ ธนชาต  ริเริ่มเติมเต็ม…เอกลักษณ์ไทย
  - เด็กหญิงจิรภัทร อุดมมงคลกิจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับที่ 4 รุ่นอายุไม่ถึง 9 ปี
  - ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง  อัตราค่าธรรมเนียม  ค่าบำรุง  ค่าตอบแทน  ค่าปรับ  ค่าสมัครสอบ ค่ากิจกรรม  และค่าบริการต่าง ๆ

You are here: Home