ระดับประถมศึกษา

     ระดับชั้นประถมศึกษา ใช้หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๒  โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตร จากความเชื่อที่ว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน กระบวนการเรียนรู้เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความสำคัญทั้งความรู้และคุณธรรม การสอน ผู้สอนเป็นผู้คัดสรรกระบวนการเรียนรู้ ออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทของผู้เรียน โดยมีการกำหนดสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะและกระบวนการการเรียนรู้ คุณลักษณะหรือค่านิยม รวมถึงคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน เป็น ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้ คือ

     ๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
     ๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
     ๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
     ๔. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
     ๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
     ๖. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
     ๗. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
     ๘. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


You are here: แนวการจัดการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา