The Faculty Senate and Officials of UdonThani Rajabhat University

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี The Faculty Senate and Officials of Udon Thani Rajabhat University

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2560 เพื่อบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยใช้สิทธิประกันสังคม(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)
ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ บริเวณด้านล่างอาคารกิจกรรมนักศึกษา คลิกดูภาพขยาย

ตรวจสขภาพ60

 

วันราชภัฏ 60

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาส "วันราชภัฏ" ณ ลานศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
cr ภาพ : UDRU PR, DrsekSai คลิกดูภาพ

1

 

ตารางเปรียบเทียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ


 

ดาวน์โหลด

(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.๒๕๖๐


 

ดาวน์โหลด

 

 

 


 

รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันพุธที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ

 
เรื่อง เอกสารประกอบ

รายงานผลการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ 20 ตุลาคม 2559 


คลิกดูรายละเอียด
 [1] [2]
 รายงานผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ 22 ตุลาคม 2559
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธีร์ธวัช สิงหศิริ
ยอดเงินทำบุญกฐินสามัคคีของ ทปสท. จำนวน 3,940 บาท

 

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

เรื่อง
บันทึกข้อความเสนอมหาวิทยาลัยเรื่องการปรับปรุงเส้นทางการจราจร และแบบฟอร์มการแต่งกายบุคลากร 
 

 

รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2559

รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันพุธที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ

 
เรื่อง เอกสารประกอบ

รายงานผลการประชุมกรรมการบริหารที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์ฯ (ทปสท.) วันที่ 25-26 สิงหาคม 2559


คลิกดูรายละเอียด
รายงานผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2559 วันเสาร์ที่ที่ 27 สิงหาคม 2559

รายงานผลการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2559 วันพุธที่ 14 กันยายน 2559
รายงานผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2559 วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559

 1

ภาพ CR: Drsek Sai

 

rip9-4

 

กิจกรรม challeng day

อนุกรรมการชมรมจักรยานราชภัฏอุดรธานี นำโดยประธานอนุฯ ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด ร่วมปั่นจักรยาน ในงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตามโครงการ "แอโรบิคเพื่อสุขภาพ เชลเลนจ์เดย์ Challeng Day ชวนน้องปั่นจักรยาน" วันที่ 21 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว (ภาพ CR: Drsek Saiและ PR UDRU)

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด

110
 

รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2559

รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันพุธที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ

 
เรื่อง เอกสารประกอบ

รายงานผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 1/2559
- ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขอใช้สนามกีฬาและโรงยิมเนเซียม 


คลิกดูเอกสาร
ประกาศ

รายงานผลการผลโครงการศึกษาดูงานฯ ระหว่างวันที่ 14-17 มิ.ย. 59

คลิกดูเอกสาร 
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ   
 คลิกดูเอกสาร
รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ Reprofileing มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คลิกดูเอกสาร
รายงานผลการประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ(ทปมรภ.)
คลิกดูเอกสาร
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   
 คลิกดูเอกสาร
รายงานผลการประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทยสมัยวิสามัญ
 คลิกดูเอกสาร
รายงานผลการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ 25 ปี แห่งความบากบั่น
 คลิกดูเอกสาร
รายงานผลการประชุมพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คลิกดูเอกสาร

 1

ภาพ CR: Drsek Sai

 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL