a

คำสั่งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่ 001/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สั่ง ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2560

Read more ...

04

ผศ.ดร.นครชัย ชาญอุไร กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นตัวแทนสภาคณาจารย์และข้าราชการเข้าร่วมถวายพระพร บันทึกรายการถวายพระพรชัยมงคล

Read more ...

01

ผศ.ดร.สุรัชนี เคนสุโพธิ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมตรังกรุงเทพ

Read more ...
Page 1 of 3

ติดต่อเรา

สภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
E-mail : senate@udru.ac.th