ติดต่อเรา

สภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
E-mail : senate@udru.ac.th