01

ผศ.ดร.สุรัชนี เคนสุโพธิ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมตรังกรุงเทพ


02

02

02

02

ติดต่อเรา

สภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
E-mail : senate@udru.ac.th