a

คำสั่งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่ 001/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สั่ง ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2560

 

ติดต่อเรา

สภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
E-mail : senate@udru.ac.th