staff suraj

ผศ.ดร.สุรัชนี เคนสุโพธิ์

ประธาน
สภาคณาจารย์และข้าราชการ

staff nawapat

ผศ.นวภัทร นวกะคาม

รองประธาน
สภาคณาจารย์และข้าราชการ

staff nantawat

อ.นัธทวัฒน์ พรหมภักดี

กรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ

staff komkrit

อ.คมกริช สนิทชน

กรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ

staff krits

ผศ.ดร.กริช สมกันธา

กรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ

staff ying

อ.จรินทร์ทิพย์ ประทุมรัตน์

กรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ

staff ball

ผศ.ณัฏฐนันธ์ สุวรรณวงก์

กรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ

staff joke

ผศ.ดร.คณิศร จี้กระโทก

กรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ

staff winai

ดร.วินัย มีแสง

กรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ

staff nakonchai

ดร.นครชัย ชาญอุไร

กรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ

staff kookkai

ดร.วลัยลักษณ์ แก้ววงษา

กรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ

staff non

นายนนทวิทย์ ภูมิสะอาด

กรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ

staff pream
นายนันทวัฒน์ ป้อมเชียงพิณ

กรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ

staff tum
นายเกียรติพงศ์ ตระการจันทร์

กรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ

staff keitchai

นายเกียรติชัย วาณิช

กรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ

staff apichat

นายอภิชาติ ศิลปกอบ

กรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ

staff attjana

ดร.อรรจนา ด้วงแพง

กรรมการและเลขานุการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ