กฎหมาย / หนังสืออื่นๆ

  • ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)เรื่อง มาตรฐานภาระงาน
    ทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตรย์รองศาสตราจารย์ และศาสตรจารย์ พ.ศ.2558
    หน้าที่ 1
    หน้าที่ 2 หน้าที่ 3