01

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 5/2560 ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น 2 อาคาร 16 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Read more ...

may-25-2017-a

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มอบโล่เชิดชูเกียรติ แด่ ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ อธิการบดี ที่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ.2552 - 2560 ตามแนวคิด "บุคลากรอยู่ดี มหาวิทยาลัยอยู่ได้"

Read more ...

01

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Read more ...
Page 3 of 3

ติดต่อเรา

สภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
E-mail : senate@udru.ac.th