mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้21
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้71
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้477
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว733
mod_vvisit_counterเดือนนี้2218
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2573
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด97879

กรรมการผู้บริหารมหาวิทยาลัย

พิมพ์ PDF
 
ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์
อธิการบดี
 

รศ.โสภณ แดงประวัติ
รองอธิการบดี
ผศ.เกรียงไกร ศิริวัฒนกุล
รองอธิการบดี
รศ.สมชาย ชื่นวัฒนาประณิธิ
รองอธิการบดี

ดร.วิบูล เป็นสุข
รองอธิการบดี
ผศ.วงศ์วีระ วรรณพงศ์
รองอธิการบดี
ดร.สุวิทย์ นามมหาจักร
รองอธิการบดี

ผศ.โสรัจ พิศชวนชม
ผู้ช่วยอธิการบดี
ดร.ระวี พรหมหลวงศรี
ผู้ช่วยอธิการบดี
นายพงษ์ศักดิ์ ทนงธนสิทธิ์
ผู้ช่วยอธิการบดี
     
รศ.ดร.สมชาย วรกิจเกษมสกุล
คณบดีคณะครุศาสตร์
ผศ.ดร.เพียร สิงห์จานุสงค์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ดร.สุทธิพงษ์ เปรื่องค้า
คณบดีคณะเทคโนโลยี

รศ.สุรพงษ์ ลือทองจักร
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.วนิชย์ ไชยแสง
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รศ.โสภณ แดงประวัติ
(รักษาราชการแทน)
ผู้อำนวยการ
สำนักงานอธิการบดี

รศ.ดร.วัลลภ แหมวงษ์
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
ผศ.อารีรัตน์ วุฒิเสน
สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
jes
ผศ.ดร.กฤษฎา ณ หนองคาย
ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.ดร.กิตติยาภรณ์
โชคสวัสดิ์ภิญโญ
ผู้อำนวยการ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม