กรรมการสภามหาวิทยาลัย

พิมพ์ PDF
ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ
นายกสภามหาวิทยาลัย
 
นายอิทธิศักดิ์ ตันติสุทธาพงศ์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
 
 
thumbnail jaroon
ผศ.จรูญ ถาวรจักร์
อธิการบดี
 
รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมหมาย ปาริจฉัตต์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
(ว่าง)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางฉวีวรรณ สุคันธรัต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 ปรชา ประเทพา
ศ.ดร.ปรีชา ประเทพา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
(ว่าง)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.อำนาจ ผการัตน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นางอุมาพร วังคำแหง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  thumbnail 201710301421 0001

ผศ.ดร.ปัญญา การพานิช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวิโรจน์ พิพัฒน์ไชยศิริ
ประธานกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย
surajchanee
ผศ.ดร.สุรัชนี เคนสุโพธิ์
ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ
sutipong 
ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ เปรื่องค้า
กรรมการจากผู้บริหาร
chatchay
ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม
กรรมการจากผู้บริหาร
รศ.ดร.วัลลภ เหมวงษ์
กรรมการจากผู้บริหาร
 
pattanapon
ผศ.พัฒนาภรณ์ ชัยประเสริฐ
กรรมการจากผู้บริหาร
attjana
ดร.อรรจนา ด้วงแพง
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
สนทร สทธบาก
รศ.ดร.สุนทร สุทธิบาก
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
     
 กรฑา พรหมเทพ2
ผศ.ดร.กรีฑา พรหมเทพ
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
 ปณธาน เมฆกมล
ผศ.ปณิธาน เมฆกมล
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย