นายพจน์ สะเพียรชัย

พิมพ์ PDF
 
 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ชื่อ สกุล นายพจน์ สะเพียรชัย
   
การศึกษา
  - กศ.บ. สาขาการประถมศึกษา 2499-2500 วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
  - M.S. ทางการศึกษา 2503 มหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา
  - Ed.D. ทางจิตวิทยาการศึกษา 2506 มหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา
   
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
  - ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   
ตำแหน่งสำคัญในอดีต
  - รองเลขาธิการฯ คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2519-2524)
  - เลขาธิการฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2524-2530)
  - รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (2530-2536)
  - รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา (2536)
  - อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (2536-2540)
  - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
   
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
  - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก