ดร.ชัยพร รัตนนาคะ

พิมพ์ PDF
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ สกุล นายชัยพร รัตนนาคะ
   
การศึกษา
  - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 2510 Feati University of Philippines
  - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (อุทกศาสตร์) 2516 University of Arizona, U.S.A
  - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2538-2539 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
   
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
  - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
   
ตำแหน่งสำคัญในอดีต
  - กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (2548 – 2558)
  - ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (2544 – 2547)
  - ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (2542-2544)
   
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
  - มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) 5 ธันวาคม 2541