ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์

พิมพ์ PDF
 
อธิการบดี
ชื่อ สกุล นายณัติเทพ พิทักษานุรัตน์
   
การศึกษา
  - กศ.บ.(เคมี-คณิตศาสตร์) วิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา
  - กศ.ม. (การอุดมศึกษาและการฝึกหัดครู) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  - M.P.A. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยเซาท์เธิร์น แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
  - Ph.D (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยเซาท์เธิร์น แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน
  - อบรมเตรียมผู้บริหาร สถาบันราชภัฏอุดรธานี
  - ศึกษาดูงาน Vinh University, National University of Hanoi Vietnam
  - ศึกษาดูงานที่ Edith Cowan, Curtin เมือง Perth Australia
  - ศึกษาดูงานที่ Nanyang University, Singapore
  - เข้าอบรมเรื่อง การประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรม
  - เข้าอบรมเรื่อง การพัฒนางานด้านการวิจัย
  - เข้าอบรมเรื่อง การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน
การรับราชการ
  - 2515 เริ่มรับราชการครั้งแรกตำแหน่งอาจารย์ตรี วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
  - 2516 อาจารย์ตรี วิทยาลัยครูอุดรธานี
  - 2519 อาจารย์ 1 วิทยาลัยครูอุดรธานี
  - 2522 อาจารย์ 2 วิทยาลัยครูอุดรธานี
  - 2539-ปัจจุบัน อาจารย์ตรี 2 ระดับ 7
ประสบการณ์ด้านวิชาการและการเรียนการสอน
  ด้านวิชาการและการเรียนการสอน
  - สอนนักศึกษาในระดับอนุปริญญา, ปริญญาตรี และปริญญาโท
  - เป็นวิทยากรหลักของสถาบันฝึกอบรมกรมพระจันทบุรีนฤนาท กระทรวงพาณิชย์
  - เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท, ปริญญาเอก
  ด้านงานวิจัย
  - งานวิจัยเรื่อง “เปรียบเทียบบทบาทการบริหารงานของผู้บริหารการศึกษากับผู้จัดการทางธุรกิจ”
  - งานวิจัยเรื่อง “การติดตามประเมินผลโครงการจัดสรรทุนการศึกษาขององค์การนานาชาติ เพื่อร่วมกันพัฒนา”
  เขียนตำราและเอกสารประกอบการสอน
  - การบริหารการศึกษา
  - แนวคิดการบริหาร
  - เทคนิคการจัดฝึกอบรมและการประชุม
ประสบการณ์ด้านบริหาร
  - 2519 หัวหน้าคณะวิชาครุศาสตร์
  - 2533 หัวหน้าสำนักส่งเสริมวิชาการ
  - 2537 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
  - 2539 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการการศึกษา
  - 2542-2546 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ประสบการณ์และการมีส่วนร่วมอื่น ๆ
  - เป็นที่ปรึกษาของสภาอุตสาหกรรม จังหวัดอุดรธานี
  - เป็นคณะกรรมการพิจารณาการทำแผนพัฒนาการลงทุน จังหวัดอุดรธานี
  - เป็นที่ปรึกษาสโมสรโรตารี จังหวัดอุดรธานี