รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ

พิมพ์ PDF
 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ สกุล นางสุจิตรา เหลืองอมรเลิศ
   
การศึกษา
  - วท.บ.วิทยาศาสตรบัณฑิต 2515 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  - Master of Science in Nursing 2520 The Catholic University of American, Washington, D.C. U.S.A.
  - Master of Management 2533 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - Doctor of Nursing in Science 2526 The Catholic University of America, Washington, D.C. U.S.A.
   
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
  - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  - อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 1  2553 – ปัจจุบัน
   
ตำแหน่งสำคัญในอดีต
  - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, กรรมการและเลขานุการสภา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2547
  - ผู้อำนวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2547-2548
  - คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2548-2549
  - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2549-2550
   
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
  - ประถมาภรณ์ช้างเผือก    5  ธันวาคม  2548