นายสมหมาย ปาริจฉัตต์

พิมพ์ PDF
 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ สกุล นายสมหมาย ปาริจฉัตต์
   
การศึกษา
  - นิเทศศาสตร์บัณฑิต 2518 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - มินิเอ็มบีเอ 2532 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - วารสารศาสตร์ มหาบัณฑิต 2542 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
  - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
   
ตำแหน่งสำคัญในอดีต
  - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) 2533-2545
  - รองเลขาธิการสภาหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2545)
  - กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่ 1/2544
   
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
  - ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 5 ธันวาคม 2555