ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ

พิมพ์ PDF
 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ สกุล นายวิรุณ ตั้งเจริญ
   
การศึกษา
  - ปริญญาตรี กศ.บ. (ศิลปศึกษา) 2513 วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
  - ปริญญาโท M.F.A. (Painting) 2521 The American University The American University ,
Washington, D.C., U.S.A.
  - ปริญญาเอก Ed.D. (Art Education) 2530 (Cognate Field : Higher Education Administration LIIlinois State University, IIIinois , U.S.A.
   
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
  - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
   
ตำแหน่งสำคัญในอดีต
  - คณะกรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ
  - คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา
  - คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
   
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
  - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)   5  ธันวาคม  2548