ดร.กีรติ ธนศรีวนิชชัย

พิมพ์ PDF
 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ สกุล นายกีรติ ธนศรีวนิชชัย
   
การศึกษา
  - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) 2530 UNIVERSITY OF MANILA
  - รัฐศาสตรบัณฑิต 2545 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) 2532 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  - ดุษฎีบัณฑิต (Ph.D. Business Administration) 2537 UNIVERSITY OF SANTA BARBARA
   
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
  - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
   
ตำแหน่งสำคัญในอดีต
  - ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง (พ.ศ. 2546)
  - ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการทำงานของตำรวจภูธรจังหวัด อุดรธานี (พ.ศ.2542-2544)
  - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (พ.ศ. 2548-2558)
   
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
  -  จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 5 ธันวาคม 2554