นายอิทธิศักดิ์ ตรีทิพย์สถิตย์

พิมพ์ PDF
 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ สกุล นายอิทธิศักดิ์ ตรีทิพย์สถิตย์
   
การศึกษา
  - เภสัชศาสตร์ 2518 มหาวิทยาลัยมหิดล
  - ศึกษาศาสตร์ 2535 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
  - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
   
ตำแหน่งสำคัญในอดีต
  - รองประธานมูลนิธิป้องกันสารเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2526-2529
  - กรรมการกองทุนสงเคราะห์ชุมชน จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2532-2533
  - นายกสโมสรไลออนส์อุดรธานี (พ.ศ.2534-2537)
  - ประธานชมรมร้านขายยาอุดรธานี (2545-2549)
  - รองประธานชมรมขายยาแห่งประเทศไทย (2549-2551)
  - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (พ.ศ. 2548-2558)
   
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
  - จตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ม.) 5 ธันวาคม 2552
  - ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 5 ธันวาคม 2557