นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต

พิมพ์ PDF
 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ สกุล นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต
   
การศึกษา
  - วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ 2530 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ
  - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 2539 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
  - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
   
ตำแหน่งสำคัญในอดีต
  - ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี (2553 – 2555)
  - ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการทำงานของตำรวจทางหลวง จังหวัดอุดรธานี (พ.ศ.2544-2551)
  - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (พ.ศ. 2548-2558)
   
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
   - เบญมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)     5  ธันวาคม  2552
   - เบญมาภรณ์ช้างเผือก 5 ธันวาคม 2557