นางอุมาพร วังคำแหง

พิมพ์ PDF
 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ สกุล นางอุมาพร วังคำแหง
   
การศึกษา
  - ปริญญาตรี ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2531 (เกียรตินิยมอันดับ 2 ) วิทยาลัยครูอุดรธานี
  - ปริญญาตรี ศศ.บ.การจัดการทั่วไป พ.ศ. 2536 วิทยาลัยครูอุดรธานี
  - ปริญญาตรี น.บ. (นิติศาสตร์) พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  - เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 49
  - ปริญญาโท น.ม. (สาขากฎหมายมหาชน) พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
  - อัยการจังหวัดประจำสำนักอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดบึงกาฬ
  - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
   
ตำแหน่งสำคัญในอดีต
  - อัยการประจำกอง สำนักงานคดีแพ่ง (2548-2549)
  - อัยการประจำกอง สำนักงานคดีแพ่ง ช่วยราชการสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบ จังหวัดอุดรธานี
  - อัยการประจำกอง สำนักงานคดีแพ่ง ช่วยราชการสำนักอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดหนองคาย
   
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)