นายไพฑูรย์ สุขศรีงาม

พิมพ์ PDF
 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ สกุล นายไพฑูรย์ สุขศรีงาม
   
การศึกษา
  - ปริญญาตรี กศ.บ. (ชีววิทยา) 2508 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.)
  - ปริญญาโท กศ.ม. (ชีววิทยา) 2512 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.)
  - ปริญญาเอก (PH.D.Soi ED ) PhD. (Soi ED) Pennsylvania State University U.S.A.
   
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
  - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  - รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   
ตำแหน่งสำคัญในอดีต
  - คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2547-2550)
  - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2542-2546)
  - รองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2540-2542)
   
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
  - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) 5 ธันวาคม 2552