นายวิโรจน์ พิพัฒน์ไชยศิริ

พิมพ์ PDF
 
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ชื่อ สกุล นายวิโรจน์ พิพัฒน์ไชยศิริ
วัน เดือน ปี ที่เกิด 6 มีนาคม 2498
ศาสนา พุทธ
   
   
   
การศึกษา
  - ศิลปศาสตร์บัณฑิต การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
   
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
  - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์ โฮมมาร์ท จำกัด
  - ผู้พิพากษาสมทบ ศาลจังหวัดอุดรธานี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
  - กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  - ประธานที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
  - เลขาธิการ มูลนิธิ ทะนุบำรุง ศาลหลักเมือง จังหวัดอุดรธานี
   
ตำแหน่งสำคัญในอดีต
  - เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุดรไทยพิพัฒน์ ก่อนที่จะมารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
ของ บริษัท ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์ โฮมมาร์ท จำกัด ปี 2527-2547
   
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ