รศ.โสภณ แดงประวัติ

พิมพ์ PDF
 
กรรมการจากผู้บริหาร
ชื่อ สกุล นายโสภณ แดงประวัติ
วัน เดือน ปี ที่เกิด วันที่ 5 มกราคม 2493
สถานที่เกิด ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศาสนา พุทธ
สถานที่ติดต่อ 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
   
การศึกษา
  - กศ.บ. คณิตศาสตร์ วิทยาลัยการศึกษา
  - ศศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน
  - อบรมเตรียมผู้บริหาร สถาบันราชภัฏอุดรธานี
  - ศึกษาดูงาน Vinh University, National University of Hanoi Vietnam
  - ศึกษาดูงานที่ Edith Cowan, Curtin เมือง Perth Australia
  - ศึกษาดูงานที่ Nanyang University, Singapore
   
การรับราชการ
  - 14 มีนาคม 2517 เริ่มรับราชการตำแหน่งอาจารย์ตรี วิทยาลัยครูอุดรธานี
  - 30 กันยายน 2518 อาจารย์ 1 วิทยาลัยครูอุดรธานี
  - 1 ตุลาคม 2527 อาจารย์ 2 ระดับ 5 วิทยาลัยครูอุดรธานี
  - 16 มิถุนายน 2530-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  - 1 ตุลาคม 2549 รองศาสตราจารย์
   
ประสบการณ์ด้านวิชาการและการเรียนการสอน
  - 2517-2538 สอนนักศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
  - 2538-ปัจจุบัน สอนนักศึกษาในระดับอนุปริญญา, ปริญญาตรี และปริญญาโท
  เขียนตำราและเอกสารประกอบการสอน
  1. วิชาพีชคณิตนามธรรม
  2. วิชาแคลคูลัส และ เรขาคณิตวิเคราะห์ 1
  3. วิชาทฤษฎีเซต
   
ประสบการณ์ด้านบริหาร
  - 2535-2538 ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าสำนักส่งเสริมวิชาการ
  - 2538-2542 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
  - 2542-2545 รองอธิการบดี สถาบันราชภัฏอุดรธานี
  - 2547 รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
   
ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ
  - กรรมการตรวจผลงานวิชาการ อาจารย์ 3 เขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 จังหวัดอุดรธานี