mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้39
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้89
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้354
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว1064
mod_vvisit_counterเดือนนี้3175
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3881
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด148817

นายวงศ์วีระ วรรณพงศ์

พิมพ์ PDF
 
กรรมการจากผู้บริหาร
ชื่อ สกุล นายวงศ์วีระ วรรณพงศ์
วัน เดือน ปี ที่เกิด วันที่ 6 พฤษภาคม 2503
สถานที่เกิด อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ศาสนา พุทธ
สถานที่ติดต่อ เลขที่ 64/89 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี
   
การศึกษา
  - ปริญญาตรี วท.บ. สาขา ปฐพีศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๒๒-๒๒๒๕
  - ปริญญาโท วท.ม. สาขา ปฐพีศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๓๑-๒๕๓๓
  - Dip. in Agricultural Education, EHIME University (ทุน Monbucho JAPAN)
๒๕๓๓-๒๕๓๕
   
การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน
  ฝึกอบรมในประเทศ
- มี.ค.- เม.ย. ๒๕๕๐ หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม.) รุ่นที่ ๑๗
- มกราคม ๒๕๔๕ หลักสูตร การเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน (สรภ.)
- พฤษภาคม ๒๕๔๔ หลักสูตร ผู้บริหารสถาบันราชภัฏ (น.บร.) รุ่น ๖ (สรภ.)
- เมษายน ๒๕๔๓ การฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ราชภัฏอุดรธานี)
- เมษายน ๒๕๔๓ หลักสูตร การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหาร (NIDA)
- กรกฎาคม ๒๕๔๒ หลักสูตร การผลิตปุ๋ยชีวภาพ (กรมวิชาการเกษตร)
- เมษายน ๒๕๓๘ หลักสูตร Agricultural Water Management and Technology (CINADCO) โดยทุนสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ(สรภ.)
- ต.ค.– ธ.ค. ๒๕๓๗ หลักสูตร Training to Agricultural Extension and Communication (KKU) โดยทุนจากกรมวิเทศสหการ
  ศึกษาดูงานในต่างประเทศ
- ๑–๙ ส.ค. ๒๕๕๕ เยอรมัน ออสเตรีย สโลเวเนีย บอสเนีย และโครเอเชีย
- ๒๕–๒๙ เม.ย. ๒๕๕๕ Soul ประเทศ เกาหลีใต้
- ๑ – ๖ ก.พ. ๒๕๕๕ Malaysia และ Singapore
- ๑๐-๑๘ ต.ค. ๒๕๕๓ Shianghi RP. of CHINA
- ๕-๑๑ พ.ค. ๒๕๕๓ Vinh University และ Danung University VTM.
- ธันวาคม ๒๕๕๒ Istulbul และเมือง Ankara ประเทศ ตุรกี
- ธันวาคม ๒๕๕๑ ToKyoto และ Osaka ประเทศญี่ปุ่น
- กันยายน ๒๕๕๑ Integrated learning Program(ILP) ที่ Lingnan University , HONGKONG
- พฤศจิกายน ๒๕๕๐ Cairo University, Republic of EGYPT
- มีนาคม ๒๕๕๐ University of Cologne, University of Heidenberg and University of Karlsrube , GERMANY.
- ตุลาคม ๒๕๔๙ Sun -Yet - San University Zhuhai Branch RP of CHINA
- มีนาคม ๒๕๔๙ Tsukuba University and Kyoto University of Education JAPAN.
- พฤศจิกายน ๒๕๔๘ Guangxi Normal University, Guilin RP of CHINA.
- ตุลาคม ๒๕๔๗ University of Innsbruck AUSTRIA. Ludwig Maximilian University Munich GERMANY.
- มีนาคม ๒๕๔๕ Malaspina University British Columbia, CANADA.
- ตุลาคม ๒๕๔๔ Vinh University, National University of Hanoi VEITNAM.
- พฤษภาคม ๒๕๓๙ Tropical Botanical Garden, Kunming, RP CHINA.
- เมษายน ๒๕๓๗ Nanyang University, SINGAPORE.
   
การรับราชการ
  ตำแหน่งทางวิชาการ
- มกราคม ๒๕๓๘-ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
- เมษายน ๒๕๒๗-๒๕๓๗ ตำแหน่ง อาจารย์ ๑ วิทยาลัยครูอุดรธานี
- ตุลาคม ๒๕๒๖ ตำแหน่ง นักสำรวจดิน ๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ตำแหน่งทางบริหาร
- พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี
- พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๒ ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี
- พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๘ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
- พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๖ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
- พ.ศ. ๒๕๔๐– ๒๕๔๒ ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๔๑ ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาเกษตรศาสตร์
- พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๓๘ ดำรงตำแหน่ง รองหัวหน้าคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ประสบการณ์ด้านวิชาการและการเรียนการสอน
  เอกสารประกอบการสอน/เอกสารประกอบการบรรยาย
- พ.ศ. ๒๕๔๕ เกษตรธรรมชาติ ( Natural Agriculture )
- พ.ศ. ๒๕๔๔ ดินสำหรับเกษตรกร (Soil for farmer )
- พ.ศ. ๒๕๓๙ เทคนิคและการใช้ดิน ปุ๋ย น้ำ ( Techniqe and Soil, Fertilizer water Usage)
- พ.ศ. ๒๕๓๙ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ( Soil Fertility )
- พ.ศ. ๒๕๓๙ ปฐพีวิทยาเบื้องต้น ( Introduction in Soil Sciece)
  งานวิจัย
- พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๐ การจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสมกับชนิดดินจากการวิเคราะห์ดิน
พืชในการผลิตยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- พ.ศ. ๒๕๓๙ การศึกษาคุณสมบัติบางประการของดินในพื้นที่ปลูกป่าถาวร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรง ครองราชย์ ปีที่ ๕๐ ในจังหวัดอุดรธานี
- พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๐ ผลตกค้างของปุ๋ยเคมี และปุ๋ยคอกชนิดต่างๆ ที่มีต่อคุณสมบัติ บางประการ การเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้า ในปีที่ ๒ และ ในปีที่ ๓
- พ.ศ. ๒๕๓๗ ผลของปุ๋ยคอกชนิดต่างๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของคะน้า
- พ.ศ. ๒๕๓๖ ผลของการใส่ปุ๋ยคอกที่มีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของถั่วเหลือง
- พ.ศ. ๒๕๓๕ Chemical and Clay mineralogical Characteristics of Soil from Mae Hong Son Province, Thailand.
- พ.ศ. ๒๕๓๓ อิทธิพลของอินทรียวัตถุ และฟอสฟอรัสที่มีต่อคุณสมบัติบางประการของดิน การเจริญเติบโต และผลผลิตของถั่วเหลืองในดินชุดโคราช
   
ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ
  - พ.ศ. ๒๕๕๔-ปัจจุบัน กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา สภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
- พ.ศ. ๒๕๕๔-ปัจจุบัน กรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
- พ.ศ. ๒๕๔๙–ปัจจุบัน กรรมการประสานงานกิจการนิสิตนักศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- พ.ศ. ๒๕๕๒–๒๕๕๕ ประธานฝ่ายกีฬาตะกร้อ สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
- พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ สมาชิกสภาการศึกษาและกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
- พ.ศ. ๒๕๕๑–๒๕๕๔ กรรมการวิทยาเขตจากผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
- พ.ศ. ๒๕๕๑ กรรมการประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญ การพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้ประสานงานเรื่องราวร้องทุกข์ ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ผ่านระบบการดำเนินการร้องทุกข์ของรัฐบาล
- พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
- พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๐ อนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลในการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น แก่พนักงานเทศบาล
- พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะทำงานจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
- พ.ศ. ๒๕๔๙–๒๕๕๑ ดำรงตำแหน่ง กรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
- พ.ศ. ๒๕๔๘–๒๕๕๑ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
- พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๘ ดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ปรึกษา ชมรมกีฬายูโดจังหวัดอุดรธานี
- พ.ศ. ๒๕๔๔ –๒๕๔๖ ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภาประจำสถาบันราชภัฏอุดรธานี
การพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้ประสานงานเรื่องราวร้องทุกข์ ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ผ่านระบบการดำเนินการร้องทุกข์ของรัฐบาล
- พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
- พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๐ อนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลในการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น แก่พนักงานเทศบาล
- พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะทำงานจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
- พ.ศ. ๒๕๔๙–๒๕๕๑ ดำรงตำแหน่ง กรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
- พ.ศ. ๒๕๔๘–๒๕๕๑ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
- พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๘ ดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ปรึกษา ชมรมกีฬายูโดจังหวัดอุดรธานี
- พ.ศ. ๒๕๔๔ –๒๕๔๖ ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภาประจำสถาบันราชภัฏอุดรธานี