นางฉวีวรรณ สุคันธรัต

พิมพ์ PDF
 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ สกุล นางฉวีวรรณ สุคันธรัต
   
การศึกษา
  - High School และปริญญาตรี บริหารจัดการธุรกิจ University of California State at Long Beach, U.S.A.
   
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
  - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
   
ตำแหน่งสำคัญในอดีต
  - ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ
  - ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านสังคม 1 พ.ศ. 2552 - 2555
   
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
  - มหาวชิรมกุฎ (ม.ว.ม.) 5 ธันวาคม 2554