นายอำนาจ ผการัตน

พิมพ์ PDF
 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ สกุล นายอำนาจ ผการัตน์
   
การศึกษา
  - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 2515 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  - นิติศาสตรบัณฑิต 2530 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต 2540 สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
   
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
  - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
   
ตำแหน่งสำคัญในอดีต
  - ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (1 ตุลาคม 2553)
  - ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (20 ตุลาคม 2551)
  - ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (11 พฤศจิกายน 2549)
   
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
  - มหาวชิรมงกุฎ (มวม.) พ.ศ. 2548
  - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (มปช.) 5 ธันวาคม 2552