mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้35
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้41
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้505
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว618
mod_vvisit_counterเดือนนี้1748
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2437
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด90024

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย ชั้น สาขาวิชาและหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วย การบริหารงานบุคลากร

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วย การรับจ่ายเงินบำรุงฯโครงการบัณฑิตศึกษา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วย การศึกษาในระดับปริญญาตรึ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วย การให้ทุนสนับสนุนการสรรหาและพัฒนาบุคลากร

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วย กำหนดอัตราการรับค่าบำรุงการศึกษาฯ โครงการบัณฑิตศึกษา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะฯ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการฯ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วย คุณสมบัติ หลัเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วย เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนักศึกษา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วย รายได้ของมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วย วินัยนักศึกษา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา

ข้อบังคับ ว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงสำหรับพนักมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ และพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
พ.ศ. 2556

ข้อบังคับ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่ง การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น การเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง
และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือน

ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558

ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2557

ข้อบังคับ ว่าด้วย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ.2557

ข้อบังคับ ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ.2555

ข้อบังคับ ว่าด้วย สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ.2556

ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ.2558

ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2556

ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554

ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553

ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2554

ข้อบังคับมหาวิทยากลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ข้อบังคับมหาวิทยากลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย  สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2554

ข้อบังคับมหาวิทยากลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การอุทรณ์และการร้องทุกข์

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์
หัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ