eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ

http://edltv.thai.netระบบ eDLTV ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาชีพ 70 อาชีพ รวม 1,365 เรื่อง เช่น ครัวการอาชีพวังไกลกังวล, เสื้อสมัยนิยม, ปักสวยด้วยมือ, การนวดแผนไทย ฯลฯ


http://edltv.vec.go.th/