eDLTV ระดับประถมศึกษา

fresh design
ระบบ eDLTV ที่มีเนื้อหาระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ไม่ต่ำกว่า 4,500 ชั่วโมง ใน 8 สาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษาฯ, สุขศึกษาฯ, ศิลปะ (ดนตรี,ทัศนศิลป์) และการงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์, งานบ้านฯ)
 

eDLTV ระดับมัธยมศึกษา

Easy customization

ระบบ eDLTV ที่มีเนื้อหาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประมาณ 4,675 ชั่วโมง ใน 6 สาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษาฯ, และสุขศึกษาฯ

http://edltv.thai.net

eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ

efective

ระบบ eDLTV ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาชีพ 70 อาชีพ รวม 1,365 เรื่อง เช่น ครัวการอาชีพวังไกลกังวล, เสื้อสมัยนิยม, ปักสวยด้วยมือ, การนวดแผนไทย ฯลฯ

http://edltv.vec.go.th/


ศูนย์เผยแพร่ และถ่ายทอดการใช้สื่อ eDLTV ในการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

mega peryz

สื่อบนระบบ eDLTV ประกอบด้วย วีดีทัศน์ สไลด์บรรยาย ใบความรู้ ใบงาน แบบทดสอบ ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (12 ระดับชั้น) ครบทั้ง 8 สาระการเรียนรู้ และเนื้อหาวิชาชีพ 70 อาชีพ

สามารถติดต่อขอสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่
สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โทร. 0-4221-1040-59 ต่อ 735

ผลการดำเนินงานการเผยแพร่สื่อ edltv ประจำปี 2556

IMG 1749

ผลการดำเนินงานการเผยแพร่สื่อ edltv ประจำปี 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้พร้อมใจกันดำเนินงานโครงการ "เยาวชนทั่วถิ่นไทย เรียนรู้ได้ ใต้ร่มพระบารมี" ภายใต้โครงการเครื่อข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน บนระบบ e-Learning (eDL-Square) ระยะที่ 2 (ตลอดโครงการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 - พฤศจิกายน 2556) ได้เผยแพร่ระบบ eDLTV/eDLRU ให้แก่โรงเรียนในท้องถิ่นและบุคคลทั่วไป จำนวน 2,597 แห่ง/คน (โรงเรียน/หน่วยงาน จำนวน 1,581 แห่ง , ครู/บุคคล จำวน 1,016 คน และได้จัดอบรมการใช้งานระบบ eDLTV/eDLRU ให้แก่โรงเรียนประมาณ 2,896 แห่ง ประมาณ 16,846 คน ตลอดจนการจัดกิจกรรมออกค่ายวิชาการในโรงเรียน และผลงานเชิงคุณภาพต่างๆ ได้แก่ การทำสารคดีดิจิทัลถ่ายทอดประสบการณ์ในการออกค่ายวิชาการ การพัฒนาเนื้อหาใหม่บนระบบ e-Learning (eDL-Square) และผลงานวิจัย เป็นต้น
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีผลงานระดับดี เป็นลำดับที่ 2 จาก จำนวน 23 แห่ง

วิดีโอโครงการ “เยาวชนทั่วถิ่นไทย เรียนรู้ได้ ใต้ร่มพระบารมี”

eDLRU สื่อระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

mega peryz

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดทำระบบ eDLRU (electronic Distance Learning Rajabhat University)  ถ่ายทอดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับปฐมวัยและระดับ ประถมศึกษา
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ http://edlru.dusit.ac.th/

เผยแพร่ eDLTV 2556

IMG 1888

ประมวลภาพกิจกรรม การเผยแพร่ ถ่ายทอดสื่อ eDLTV ระหว่างวันที่ 1 - 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยมี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.อารีรัตน์ วุฒิเสน เป็นประธานในการอบรม
ชมภาพทั้งหมด คลิกที่นี่

ออกค่ายเผยแพร่ eDLTV โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์

IMG 9929

ออกค่ายเผยแพร่ eDLTV โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์  ตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี                                                  
ชมภาพทั้งหมด คลิกที่นี่

ออกค่ายเผยแพร่ eDLTV โรงเรียนบ้านกลางน้อยเหล่ามะแงว

IMG 9850

ออกค่ายเผยแพร่ eDLTV โรงเรียนบ้านกลางน้อยเหล่ามะแงว ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี วันที่ 10 ก.ค. 2556
ชมภาพทั้งหมด คลิกที่นี่

ออกค่ายเผยแพร่ eDLTV โรงเรียนบ้านหนองหอยและบ้านหว้าทอง

IMG 0172

ออกค่ายเผยแพร่ eDLTV โรงเรียนหนองหอย และโรงเรียนบ้านหว้าทอง วันที่ 17 ก.ค. 2556                                                           
ชมภาพทั้งหมด คลิกที่นี่

เผยแพร่ eDLTV 2555

IMG 7732

ประมวลภาพกิจกรรม การเผยแพร่ eDLTV ให้กับ นักศึกษาเตรียมฝึกสอน ในปี พ.ศ. 2556 โดยมี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายประสิทธิ์ รางศรี เป็นประธานในการอบรม
ชมภาพทั้งหมด คลิกที่นี่

เผยแพร่ eDLTV 2553

DSC00086

ประมวลภาพกิจกรรม การเผยแพร่ eDLTV ให้กับ ครูและนักเรียน ในปี พ.ศ. 2553 โดยมี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายประสิทธิ์ รางศรี เป็นประธานในการอบรม
ชมภาพทั้งหมด คลิกที่นี่