Sidebar

เอกสารเผยแพร่ ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ 2562

 


เอกสารเผยแพร่
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ 2562


ตารางที่ 1 รายงานรายได้แยกประเภทตามแหล่งของเงิน

ตารางที่ 2 รายงานประเภทค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรม

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิต

ตารางที่ 5 รายงานเปรียบเทียบรายได้แยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562

ตารางที่ 6 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562

ตารางที่ 7 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562

หมายเหตุ

- ขั้นตอนการปันส่วนต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

- จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำแยกตามกลุ่มสาขา (FTES) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


เอกสารเผยแพร่
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ 2561


ตารางที่ 1 รายงานรายได้แยกประเภทตามแหล่งของเงิน

ตารางที่ 2 รายงานประเภทค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรม

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิต

ตารางที่ 5 รายงานเปรียบเทียบรายได้แยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561

ตารางที่ 6 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561

ตารางที่ 7 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561

หมายเหตุ

- ขั้นตอนการปันส่วนต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

- จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำแยกตามกลุ่มสาขา (FTES) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


เอกสารเผยแพร่
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ 2560


ตารางที่ 1 รายงานรายได้แยกประเภทตามแหล่งของเงิน

ตารางที่ 2 รายงานประเภทค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรม

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิต

ตารางที่ 5 รายงานเปรียบเทียบรายได้แยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2559

ตารางที่ 6 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2559

ตารางที่ 7 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2559

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2559

หมายเหตุ

- ขั้นตอนการปันส่วนต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

- จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำแยกตามกลุ่มสาขา (FTES) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


เอกสารเผยแพร่
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ 2559
(1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59)


ตารางที่ 1 รายงานรายได้แยกประเภทตามแหล่งของเงิน

ตารางที่ 2 รายงานประเภทค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรม

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิต

ตารางที่ 5 รายงานเปรียบเทียบรายได้แยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2558

ตารางที่ 6 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2558

ตารางที่ 7 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2558

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2558