กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

พิมพ์ PDF
 
นายวิโรจน์ พิพัฒน์ไชยศิริ
ประธานกรรมการ
พันโทวรายุภัสร์ ตรีวัฒน์สุวรรณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางฉายา  ตยางคนนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายธิติวัฒน์  สิมานนท์ธัญนิจ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 blank
นายเจริญชัย ไพศาลกิจ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเชาว์ อุดมพานิชย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายกิตติพงษ์ สกุลคู
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสุภาสรณ์  แต้รัตนชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพิศาล เชยคำแหง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมโพชน์ เกียรติไกรวัล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
blank 
นายประเวศ รัตนวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
blank 
นางศมน ชดัตธาดากุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 blank
 
ประธานสภานักศึกษา
 blank
 
นายกองค์การบริหารนักศึกษา
ผศ.ดร.กฤตฏ์ ชมภูวิเศษ
กรรมการและเลขานุการ