กรรมการสภามหาวิทยาลัย

พิมพ์ PDF
ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ
นายกสภามหาวิทยาลัย
 
นายอิทธิศักดิ์ ตันติสุทธาพงศ์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
 
 
thumbnail jaroon
ผศ.จรูญ ถาวรจักร์
อธิการบดี
 
udru con member02
นายชัยพร รัตนนาคะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
udru con member03
ดร.ชัยรัตน์ หลายวัชระกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
udru con member09
ศ.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 udru con member04
นายประยูร เหง้าพรหมมินทร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 ปรชา ประเทพา
ศ.ดร.ปรีชา ประเทพา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 thumbnail 201710301421 0001
ผศ.ดร.ปัญญา การพานิช
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
udru con member06
ดร.พรเทพ ศักดิ์สุจริต
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
udru con member08
ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 sommhay
นายสมหาย ปาริจฉัตต์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

  udru con member07

รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายอิทธิศักดิ์ ตันติสุทธาพงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
 
 
 
 
surajchanee
 
 นายวิโรจน์ พิพัฒน์ไชยศิริ  รศ.ดร.สุรัชนี เคนสุโพธิ์
  ประธานกรรมการส่งเสริม   ประธานสภาคณาจารย์
     กิจการมหาวิทยาลัย        และข้าราชการ
sutipong 
ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ เปรื่องค้า
กรรมการจากผู้บริหาร
 
รอแต่งตั้ง
กรรมการจากผู้บริหาร
รศ.ดร.วัลลภ เหมวงษ์
กรรมการจากผู้บริหาร
 
pattanapon
ผศ.พัฒนาภรณ์ ชัยประเสริฐ
กรรมการจากผู้บริหาร
attjana
ดร.อรรจนา ด้วงแพง
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
สนทร สทธบาก
รศ.ดร.สุนทร สุทธิบาก
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
     
 อครพล สหนาท2
ผศ.อัครพล สีหนาท
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
 ปณธาน เมฆกมล
ผศ.ปณิธาน เมฆกมล
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

chatchay  

 ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย