กฎหมาย / ระเบียบ / ข้อบังคับ / ประกาศ


 

กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

พระราชบัญญัติ

- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 new
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (ภาษาอังกฤษ)

 

กฎ ก.พ.อ.

- กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2558

- กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558

- กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
- กฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2556

- กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน พ.ศ.2554
- กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552

 

ประกาศ ก.พ.อ.

 - ประกาศกพอ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556

 - ประกาศกพอ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556

 - ประกาศกพอ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2555

 - ประกาศกพอ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2555 และ(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2555

- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553

- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง พ.ศ. 2553
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการจำแนกตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2552

- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552
- ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับประมวลรวม ฉบับที่ 2 - ฉบับที่ 10)

- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง วิธีการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอกำหนด ตำแหน่งศาสตราจารย์ก่อนนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พ.ศ. 2551
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2551
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (ฉบับสมบูรณ์)

- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550

- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง พ.ศ. 2550

- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พร้อมเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. ฉบับสมบูรณ์

 - ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550

- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550


หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับระบบริหารงานบุคคลใหม่ (จำนวน 10 เรื่อง
)

1. กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง พ.ศ.2553

2. กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการ การนับวันรับราชการ และเงินเดือนที่จะได้รับของผู้ขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553

3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553

4. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556

5. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553

6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับโอนข้าราชการที่มิใช่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและมิใช่ข้าราชการการเมือง และการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นมาเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553

7. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง พ.ศ. 2553

8. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง ยกเลิกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่ ก.พ.อ. รับรอง พ.ศ. 2552 พ.ศ.2553

9. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
10. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง วิธีการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษก่อนนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พ.ศ.2553

 

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลเดิมที่นำมาใช้โดยไม่ต้องปรับปรุง (จำนวน 7 เรื่อง)

1. กฏ ก.พ.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารในต่างสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550

2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง วิธีการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ก่อนนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2551

3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2551

4. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการสอบคัดเลือก ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2550

5. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลโดดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิหรือเงินเดือนที่กำหนดไว้สำหรับ ตำแหน่ง ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2550

6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2550[ยกเลิก]
7. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2557[Update]

 

สภามหาวิทยาลัย

        - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยและการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 new

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2560 new
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2558
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547ยกเลิก
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2547

 

การสรรหาผู้บริหาร

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2557
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2557
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2557
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2557

 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2554

 

กรรมการสภาวิชาการ

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2547

 

การประเมินผลงานของผู้บริหาร

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี พ.ศ. 2548

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี และหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2549

 

การบริหารส่วนงานภายใน

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2557
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยสำนักวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2556

        - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2562 new

        - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี new

        - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2562 new

 

ข้อบังคับอื่นๆ

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2559 new

 

ประกาศมหาวิทยาลัย

- การแบ่งส่วนราชการเป็นงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2560 new

- แนวทางและวิธีการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรเพื่อคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก. พ.ศ. 2560 new