กฎหมาย / ระเบียบ / ข้อบังคับ / ประกาศ


 

ด้านการเงิน

        - ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย กำหนดอัตรา และหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนของผู้บริหารหน่วยงานภายใน พ.ศ. 2562 New

        - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2562New

        - ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 New

- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง กำหนดอัตราการรับค่าบำรุงการศึกษา การจ่ายค่าสอนและค่าดำเนินงานโครงการบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ลงวันที่ 20 มกราคม 2548