กฎหมาย / ระเบียบ / ข้อบังคับ / ประกาศ


 

ด้านการจัดการศึกษา

 

ระดับปริญญาตรี

        - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 new

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 new
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2559 new
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา พ.ศ. 2556
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2549
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2548
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2548

 

ระดับบัณฑิตศึกษา

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาปริญญาเอก พ.ศ. 2560 new

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 new

 

 

การให้ปริญญากิตติมศักดิ์

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2548

 

ประกาศสภามหาวิทยาลัย

         - ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง การกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับคนพิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 new

         - ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย การให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2562 new